MC insta Salut a no acotar la llei de transparència i a racionalitzar els sous dels directius

Metges de Catalunya (MC) demana al Departament de Salut que deixi d’interpretar de manera restrictiva la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern per mitjà d’instruccions del Servei Català de la Salut (CatSalut) i "posi ordre" en les remuneracions que perceben els càrrecs directius de les empreses que presten serveis sanitaris públics. El sindicat critica que la darrera instrucció del CatSalut en matèria de transparència "acoti" el criteri expressat per la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) pel que fa a la informació sobre retribucions i a la definició de càrrecs directius sotmesos la llei de transparència. Per a MC, el departament s’hauria de preocupar de "controlar i racionalitzar" els sous dels equips directius de les empreses sanitàries que es financen majoritàriament de fons públics.

La instrucció 08/2016 del CatSalut, vigent des de l’1 de desembre, defineix com a càrrecs directius els jeràrquicament superiors (màxims responsables, amb contracte d’alta direcció o que participen de forma directa en la presa de decisions estratègiques), mentre que la GAIP amplia la consideració de directiu al personal subjecte a avaluació i control de resultats, amb capacitat de comprometre externament l’organització i que dirigeix equips de persones. Pel que fa a la informació sobre retribucions, el CatSalut detalla que s’entén que són els sous i no els complements percebuts com a bestretes, el reemborsament de despeses, la indemnització per danys produïts per raó de l’exercici ni les dietes per assistència a les sessions de l’òrgan de govern.

MC considera que la llei de transparència és "clara" i no correspon al CatSalut fer-ne una interpretació jurídica, ni oferir a les empreses un "manual d’instruccions de transparència" que, en qualsevol cas, "no modifica ni redueix l’abast de la llei". Per contra, l’organització emplaça Salut a aprofitar les dades sobre retribucions obtingudes gràcies a la norma per prendre mesures de control i establir límits en les remuneracions dels directius de les empreses que presten serveis al sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). En aquest sentit, proposa que en els contractes d’activitat que se subscriuen amb les entitats, ja siguin publiques o privades, amb o sense ànim de lucre, s’incloguin clàusules de limitació salarial dels càrrecs directius.

El sindicat mèdic va presentar el passat mes d’agost més de 100 sol·licituds d’informació relativa a les retribucions percebudes pel personal directiu a través del Portal de Transparència de la Generalitat. L’organització ha denunciat que algunes de les empreses sanitàries que han rebut la petició estan recorrent als tribunals de justícia per evitar donar publicitat dels sous dels seus càrrecs directius.