Campanya de MC per reclamar el complement d’atenció continuada en situacions de baixa, excedència, jornades parcials i reduïdes

Urgències Mútua de Terrassa (Nebridi Aróztegui)

Metges de Catalunya (MC) engega una nova campanya de reclamació jurídica adreçada als facultatius de la xarxa sanitària concertada. Els professionals que, per causa d’una situació de baixa, excedència o per realitzar una jornada parcial o reduïda, no han percebut el complement d’atenció continuada perquè, a criteri de l’empresa, no han realitzat el mínim d’hores de guàrdia exigible, tenen l’oportunitat de demanar l’abonament d’aquesta retribució en proporció a les guàrdies realitzades. Així mateix, aquelles persones en situació de baixa o d’excedència que hagin percebut l’esmentat complement però en una quantitat inferior, també en podran sol·licitar la seva percepció íntegra.

Fins ara, les empreses sanitàries penalitzaven els facultatius que havien passat per alguna d’aquestes situacions, ja que, si no arribaven a fer, com a mínim, el 75% de les 499 hores anuals obligatòries de guàrdia de presència física fixades per conveni, no abonaven el complement d’atenció continuada o no ho feien en la quantitat adequada. Emparant-se en una sentència del Tribunal Suprem de juliol de 2019, el sindicat mèdic, a través del seu gabinet jurídic, demanarà que els facultatius que presten serveis a temps parcial o amb jornada reduïda, que han suspès el seu contracte de treball (baixa) o que han estat en situació d’excedència durant l’últim any, no es vegin discriminats a l’hora de meritar el complement d’atenció continuada.
 
Les causes que originen la reducció del nombre de guàrdies i per les quals es pot presentar la reclamació són les següents:

  • Prestació de serveis amb jornada a temps parcial
  • Reducció de jornada per raons de guarda legal de menor de dotze anys o de  persona amb discapacitat.
  • Reducció de jornada per cura directa de familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
  • Reducció de jornada per part de víctimes de violència de gènere.
  • Suspensió del contracte de treball per incapacitat temporal.
  • Suspensió del contracte de treball per naixement (maternitat i paternitat), adopció, guarda amb finalitat d’adopció o acolliment.
  • Suspensió del contracte per risc durant l’embaràs o durant la lactància.
  • Suspensió del contracte per part de víctimes de violència de gènere.
  • Excedència per cura de fill –per naturalesa o per adopció– i per raons de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment.
  • Excedència per cura de familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.


Així, l’organització reclamarà que l’exigència d’hores de guàrdia treballades en un any per tenir dret a percebre aquesta retribució sigui proporcional a la jornada efectiva de treball. En els casos de baixa o d’excedència, els serveis jurídics reclamaran l’import íntegre d’aquest complement, mentre que en els casos de prestació de serveis a temps parcial o amb reducció de jornada, s’exigirà l’import proporcional al temps treballat respecte del que correspondria a la jornada completa.

Els professionals interessats en interposar la reclamació jurídica han de contactar amb MC per mitjà del correu electrònic lex@metgesdecatalunya.cat que informarà de la documentació necessària i del procediment a seguir.