RESUM DE L'ACORD DE LA MESA SECTORIAL DE NEGOCIACIÓ DE SANITAT
SOBRE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL DE LES INSTITUCIONS SANITÀRIES DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (29.10.02)

Sindicats signants de l'acord:
CEMSATSE (Sindicat de Metges de Catalunya i Sindicat d'Infermeria de Catalunya)
Comissions Obreres (CCOO)

 

Índex

CARRERA PROFESSIONAL

RETRIBUCIÓ VARIABLE PER COMPLIMENT D'OBJECTIUS

TAULES RETRIBUTIVES

MODEL DE TRANSICIÓ

ALTRES ASPECTES

TEXT ÍNTEGRE DE L'ACORD PUBLICAT EN EL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 


 

CARRERA PROFESSIONAL
La carrera professional permet al facultatiu progressar de forma individualitzada a nivells diferents, prèviament definits, com reconeixement al desenvolupament professional en termes d'activitat assistencial (valoració principal), de coneixements i de compromís amb l'organització i pretén contribuir a la millora en la qualitat assistencial.

Àmbit d'aplicació
Està inclòs en el sistema de carrera professional el personal facultatiu amb nomenament estatutari fix adscrit a un centre o servei gestionat per l'ICS o a serveis jerarquitzats gestionats per entitats alienes, d'acord amb el document que va signar el SMC-CESM a la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat de data 20 de juny de 1997.

Al personal temporal se li reconeixeran els serveis prestats a l'ICS com a personal amb nomenament interí, a efectes de còmput de la carrera professional, un cop tingui nomenament d'estatutari fix.

Nivells i criteris d'avaluació per canvi de nivell
La carrera professional s'estructura en 5 nivells, segons els anys d'antiguitat.

NIVELL
NOM FACULTATIU (*)
ANYS ANTIGUITAT
IMPORT
euros/any
0
Facultatiu
Menys de 5
-
1
Sènior
5 o més
3.300
2
Expert
11 o més
6.300
3
Referent
18 o més
9.300
4
Referent sènior
25 o més
12.300


(*)Els noms que s'exposen en aquesta taula només tenen validesa a efectes de carrera professional

En aquesta carrera professional es valorarà l'activitat assistencial, la formació, la docència, la recerca i el compromís amb l'organització. La valoració de cadascun d'aquests factors es farà en base a crèdits. Durant la carrera professional, no es podrà superar la xifra límit de crèdits per factor que s'indica a continuació:

FACTOR
MÀXIM DE CRÈDITS
Activitat
70
Formació continuada
15
Docència
10
Recerca
20
Compromís amb l'organització
20
TOTAL
135


Per accedir a cada nivell, s'hauran d'obtenir un mínim de crèdits, els quals aniran augmentant a mesura que els nivells siguin més alts.

FACTOR
NIVELL 1
NIVELL 2
NIVELL 3
NIVELL 4
Activitat (*)
x
x
x
x
Formació continuada (**)
x
x
x
x
Docència (**)
x
x
x
x
Recerca (**)
x
x
x
x
Compromís
amb l'organització (***)
x
x
x
x
TOTAL
40 crèdits mínim
65 crèdits mínim
90 crèdits mínim
110 crèdits mínim


(*) L'activitat professional del metge (70 crèdits màxim) es valorarà així:

- Fins a 55 crèdits per avaluació objectiva de la qualitat assistencial. Per valorar-la es tindrà en compte l'assoliment dels objectius prèviament fixats, individuals o d'equip, mesurats mitjançant indicadors objectivables.

- Fins a 15 crèdits que s'avaluaran mitjançant informe del cap superior del facultatiu. Per complimentar aquest informe s'utilitzarà un qüestionari estandarditzat per tal de facilitar i objectivar la valoració. Aquest qüestionari avaluarà les competències següents:

- Capacitat d'interrelació amb els usuaris: fins a 7,5 crèdits
- Capacitat de treball en equip: fins a 7,5 crèdits.

Així mateix, els facultatius de l'equip/servei del facultatiu a avaluar realitzaran un informe mitjançant un qüestionari estandarditzat. Aquest informe s'utilitzarà com a element de suport i contrast de la valoració. En cas d'evident contradicció entre l'informe del superior jeràrquic i el dels companys, se sol·licitaran els informes complementaris adients.

Els models dels qüestionaris estandarditzats esmentats es presentaran a la Comissió de Seguiment per a la seva discussió, valoració i aprovació.

(**) La formació, la docència i la recerca del metge es valoraran a partir de criteris objectivables i quantificables.

(***) El compromís amb l'organització s'avaluarà mitjançant un qüestionari estandarditzat que permeti l'objectivació d'aquest factor (comitès o comissions valorades com interès de l'organització; tutoria i integració dels professionals de nova incorporació; elaboració de protocols, guies clíniques...; predisposició favorable a participar en projectes institucionals, etc.).

Accés a la carrera professional
La carrera professional té un tractament individualitzat, de manera que cada professional pot determinar el seu ritme de creixement en les escales de nivells.

La carrera professional és d'accés voluntari i ha de ser sol·licitada personalment per l'interessat, tant pel que fa al moment d'entrada com als possibles canvis a nivell superiors.

Procediment: el sistema serà anual, de manera que es podran presentar les esmentades sol·licituds durant el darrer trimestre de cada any. Es tindran en compte els requisits i mèrits contrets fins al dia en què finalitza el període de presentació de sol·licituds.

Si per qualsevol raó no s'ha presentat la sol·licitud durant el citat trimestre, es podrà presentar el darrer trimestre de l'any següent.

Aquell facultatiu que opti per no incorporar-se al sistema de carrera professional, mantindrà en un concepte personal transitori i absorbible els trams de productivitat que tingui reconeguts fins aquell moment.

El canvi de nivell de carrera professional no implica un canvi de lloc de treball ni en l'activitat que desenvolupa el professional.

La carrera professional és independent de la carrera de gestió, encara que ambdues són compatibles.

Avaluació
Tindrà per objecte avaluar els professionals que sol·licitin un canvi de nivell de carrera. Es crearan dues comissions corporatives per avaluar el personal facultatiu (una d'hospitals i una altra d'atenció primària), els membres de les quals seran designats formalment per la direcció gerència de l'ICS. En aquestes comissions, hi assistirà un facultatiu designat per cada organització sindical present a la Mesa Sectorial i signant del present acord.

Periodicitat
Les comissions corporatives es constituiran anualment per tal d'analitzar i avaluar les sol·licituds de canvi de carrera professional a partir del mes de gener de cada any.

Quan la valoració impliqui un canvi de nivell, l'abonament de les quantitats corresponents al nivell avaluat tindran efectes des de l'1 de gener de l'any següent a la data de la sol·licitud.

Desenvolupament de la carrera professional
La carrera professional té una progressió únicament ascendent. Els diferents nivells de carrera professional es desenvoluparan, de manera progressiva, en el període 2003-2006. El procediment serà el següent:

Nivell 1
La sol·licitud d'accés a aquest nivell es farà durant el mes de novembre de 2002. El requisit per obtenir aquest nivell serà tenir nomenament estatutari fix i 5 o més anys de serveis prestats a institucions sanitàries amb nomenament estatutari fix o interí.

Nivell 2
La sol·licitud d'accés a aquest nivell es farà al mateix temps que es realitza la del nivell 1. El requisit per obtenir aquest nivell serà tenir nomenament estatutari fix i 11 o més anys de serveis prestats a institucions sanitàries amb nomenament estatutari fix o interí.

Nivell 3
La sol·licitud d'accés a aquest nivell es farà durant el segon trimestre de l'any 2004. El requisit per obtenir aquest nivell serà tenir nomenament estatutari fix i 18 o més anys de serveis prestats a institucions sanitàries amb nomenament estatutari fix o interí.

Nivell 4
La sol·licitud d'accés a aquest nivell es farà durant el darrer trimestre de l'any 2005. El requisit per obtenir aquest nivell serà tenir nomenament estatutari fix i 25 o més anys de serveis prestats a institucions sanitàries amb nomenament estatutari fix o interí.

Seguiment
Una comissió paritària formada per representats de l'ICS i de les organitzacions sindicals signants d'aquest acord s'encarregarà de fer el seguiment de la implementació de la carrera professional i, si s'escau, estudiar i proposar la resolució de possibles conflictes d'interpretació i d'aplicació d'aquest sistema.

 

RETRIBUCIÓ VARIABLE PER COMPLIMENT D'OBJECTIUS
Aquest és un sistema de retribució variable vinculada al compliment d'objectius individuals i de grup i es basa en l'explicitació dels objectius i l'avaluació continuada del seu compliment.

Àmbit d'aplicació
Està inclòs el personal facultatiu de l'ICS amb nomenament estatutari fix i el personal interí (en conseqüència, no s'inclou el personal eventual i els contractats temporals per substitució) i, també, el personal estatutari fix adscrit a serveis jerarquitzats gestionats per entitats alienes.

Incentiu màxim
L'incentiu màxim a percebre per l'assoliment d'objectius és el següent:

CÀRREC
IMPORT MÀXIM euros/any
Cap de servei
7.200
Cap de secció
6.200
Director d'Equip d'Atenció Primària
6.200
Facultatiu
5.200


Fixació d'objectius
El cap de servei i el director d'EAP, amb la participació del facultatiu, faran una proposta de fixació d'objectius, a partir d'uns criteris prèviament fixats. Posteriorment, el director gerent de l'hospital o gerent d'àmbit d'atenció primària els validaran i els aprovaran.

Seguiment
Una comissió paritària formada per representats de l'ICS i de les organitzacions sindicals signants d'aquest acord s'encarregarà de fer el seguiment dels objectius fixats i, en general, de la implementació del sistema de retribució variable. Si s'escau, haurà d'estudiar i proposar la resolució de possibles conflictes d'interpretació i d'aplicació d'aquest sistema.

 

TAULES RETRIBUTIVES

ÀMBIT HOSPITALARI

NOU MODEL RETRIBUTIU - Metge adjunt (euros/any)
Sou
14.110,46
Complement de destí (nivell 24)
6.390,44
Complement de docència
4.382,88
Jornada completa
8.008,28
TOTAL FIX sense jornada completa
24.883,78
TOTAL FIX amb jornada completa
32.892,06
Productivitat variable
fins a 5.200
Carrera professional
Nivell 0
-
Nivell 1
3.300
Nivell 2
6.300
Nivell 3
9.300
Nivell 4
12.300
RETRIBUCIÓ MÀXIMA
50.392,06


ACTUAL MODEL RETRIBUTIU - Metge adjunt (euros/any)
Sou
14.110,46
Complement de destí (nivell 24)
6.390,44
Complement de productivitat fixa
3.048,24
Productivitat variable
1.334,64
Complement de jornada completa
8.008,28
TOTAL FIX sense jornada completa
24.883,78
TOTAL FIX amb jornada completa
32.892,06

Complement de productivitat
(acord 22.03.96)

0 trams
-
1 tram
1.820,88
2 trams
3.641,76
3 trams
5.462,64
4 trams
7.283,52
RETRIBUCIÓ MÀXIMA
40.175,58


ÀMBIT ATENCIÓ PRIMÀRIA

NOU MODEL RETRIBUTIU - Metge d'EAP (euros/any)
Sou
14.110,46
Complement de destí (nivell 24)
6.390,44
Complement
d'Atenció Primària
Mínim
7.000
Màxim
9.400
Complement
de desplaçament
Mínim
1.500
Màxim
4.200
TOTAL FIX
Mínim
29.000,90
Màxim
34.100,90
Productivitat variable
fins a 5.200
Carrera professional
Nivell 0
-
Nivell 1
3.300
Nivell 2
6.300
Nivell 3
9.300
Nivell 4
12.300
RETRIBUCIÓ MÀXIMA
51.600,90


ACTUAL MODEL RETRIBUTIU - Metge d'EAP (euros/any)
Sou
14.110,46
Complement d'Atenció Primària
5.381
Complement de població
Mínim
3.036
Màxim
4.554
Complement de desplaçament
Mínim
2.303
Màxim
3.980
Complement socioeconòmic
Mínim
648
Màxim
4.538
Complement de Productivitat variable
1.985
Complement de productivitat
1 tram
1.510
2 trams
3.020
3 trams
4.530
RETRIBUCIÓ MÀXIMA
39.078,46

 

 

MODEL DE TRANSICIÓ
La implantació del nou model retributiu no significarà una disminució de les retribucions dels professionals de l'ICS i, per aquest motiu, s'han establert uns mecanismes correctors.

Per al personal que vegi disminuïda la seva retribució per l'aplicació del nou model retributiu i que en el moment de la seva implantació tingui nomenament estatutari fix, l'ICS crea un complement personal transitori absorbible (CPTA) que assignarà a mesura que es vagi accedint als diversos nivells de carrera professional.

 

ALTRES ASPECTES
- El nou model retributiu inclou, a tots els efectes, el metge APD integrat.

- En la data de finalització del desplegament del present acord, l'ICS es compromet a garantir al personal facultatiu d'equip d'atenció primària (EAP) un nombre de targetes individuals sanitàries (TIS) no superior a 1.900 per als metges de capçalera i entre 1.000 i 1.200 per als pediatres.

- El personal amb nomenament interí que en el moment de l'aplicació del nou model retributiu sigui destinatari d'un complement d'homogeneïtzació, podrà sol·licitar a la comissió de valoració de la carrera professional el seu accés a la carrera professional en el nivell que li correspongui quan, sense interrupció, accedeixi a la condició de personal estatutari fix en la mateixa categoria professional.

- El personal amb nomenament interí mantindrà els trams reconeguts en concepte de complement personal transitori fins que accedeixi a la condició de personal estatutari fix.

- L'ICS convocarà durant els anys 2003 i 2004 les places ocupades de forma interina que es determinin d'acord amb el procediment de negociació que amb caràcter ordinari té establert en matèria de selecció i provisió de llocs de personal estatutari.

Aquestes places corresponen a les especialitats mèdiques dels serveis jerarquitzats, tant en l'àmbit de l'atenció primària com hospitalària, tècnics especialistes adscrits als serveis jerarquitzats de l'atenció primària, les places interines corresponents a l'especialitat d'obstetrícia i ginecologia adscrites al programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva i facultatius del programa PADES.

- El metge de contingent i zona pot optar, voluntàriament, per accedir al nou model retributiu, si s'incorpora a un Equip d'Atenció Primària (EAP). En aquest cas, el metge de contingent i zona tindrà les mateixes condicions que el metge de primària reformada i, a més, conservarà la retribució per la totalitat de triennis acreditats fins a la data.