CONFLICTE PER LA MODIFICACIÓ DELS HORARIS LABORALS
EN ELS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIADavant la decisió de l’Institut Català de la Salut (ICS) d’ampliar l’horari d’obertura dels Centres d’Atenció Primària (CAP) i, per tant, de modificar la jornada laboral dels equips mèdics, Metges de Catalunya manifesta que:

- El sindicat s’oposa a l’ampliació de l’horari dels CAP, si no s’elabora prèviament un pla de recursos humans que adeqüí les plantilles a la demanda assistencial.

- El sindicat recorda que qualsevol canvi que afecti la jornada laboral del facultatiu ha de ser aprovat per la Mesa Sectorial i notificat a la Junta de Personal de l’àmbit i al mateix interessat/da.

- El sindicat exigeix a l’ICS que respecti el dret del facultatiu a conciliar la vida personal, familiar i laboral.

- El sindicat considera que l’ampliació de l’horari d’obertura dels CAP no es justifica per una millora de la qualitat assistencial.

En el cas que la Direcció del CAP notifiqui verbalment l’ampliació de la jornada laboral, Metges de Catalunya recomana al facultatiu que:

- S’oposi a aquesta mesura.

- Sol·liciti que l’ordre li sigui notificada per escrit.
(El sindicat ha elaborat dos models per efectuar aquesta reclamació: un per als afiliats i l’altre per als no afiliats)

- Contacti amb el delegat sindical de Metges de Catalunya del seu centre.