Eleccions 2016 a Metges de Catalunya Pàgina principal

Inici
Calendari electoral
Junta Electoral
Presentació de candidatures
Candidatures
Reglament electoral
Òrgans de govern
Sectors professionals
Òrgans unipersonals
Resultats electorals
Assemblees territorials
Calendari electoral
Models de candidatures
Candidatures territorials
Resultats eleccions assemblees territorials


Articles 51, 52, 53 i 54 dels Estatuts de Metges de Catalunya (MC), relatius a les eleccions als òrgans de govern

TÍTOL VII. De les eleccions

CAPÍTOL II - Eleccions a òrgans de govern

ARTICLE 51è. – Totes les eleccions a òrgans de govern del sindicat es portaran a terme cada quatre anys, període de vigència dels càrrecs elegits. Seran electors totes les persones afiliades que siguin numeraris i numeraris de mèrit del sindicat censats en l’àmbit de l’elecció i que estiguin al corrent de pagament de les quotes establertes. Seran elegibles tots els membres numeraris del sindicat censats en l’àmbit de l’elecció que estiguin al corrent de pagament de les quotes establertes i estiguin en situació laboral d'actiu.

Les eleccions de càrrecs unipersonals del sindicat i eleccions a president i a secretari dels sectors es faran la seu del Congrés d’Afiliats, coincidint amb la celebració ordinària d’aquest. Les eleccions corresponents a les assemblees territorials es faran igualment cada quatre anys, a les seves seus en el territori respectiu, dins del mes natural següent al de l’inici del Congrés sindical ordinari, en el qual se celebrin les eleccions generals del sindicat.

Abans de qualsevol elecció, el Consell Executiu elaborarà el cens actualitzat d’afiliats amb nom, cognoms, edat, sector i/o territori al qual pertany. Aquest cens serà el cens electoral i estarà a disposició de les persones afiliades a la seu central del sindicat i a la seu de les assemblees territorials sota la custòdia de les persones responsables designades a aquest efecte per la Comissió Permanent del Consell Executiu. En el moment de cada convocatòria, el Consell farà públiques les dates i el lloc de votació, els càrrecs a elegir, el calendari electoral i una síntesi de la normativa estatutària aplicable.

ARTICLE 52è.-Totes les eleccions regulades en aquest capítol es convocaran pel Consell Executiu amb determinació concreta dels respectius calendaris electorals, de tal manera que les eleccions de càrrecs centrals i dels sectors coincideixin amb la celebració del Congrés sindical ordinari i les de les assemblees territorials dins del mes natural següent a la iniciació del Congrés sindical ordinari. Aquests dos tipus d’eleccions només es distingeixen pel seu contingut territorial, pel lloc de votació i per les dates d’inici i finalització, però els terminis dels calendaris i el procediment electoral seran idèntics.

La convocatòria nomenarà una Junta Electoral única que supervisarà tots els processos del període electoral integrat pel conjunt de les eleccions a càrrecs unipersonals, dels sectors i dels territoris, a la qual facilitarà el cens actualitzat d’afiliats i tots els antecedents necessaris. Aquesta Junta Electoral estarà integrada per cinc membres: tres afiliats o afiliades entre els de més edat i dos afiliats o afiliades entre el més joves, més els seus corresponents suplents, prèvia confirmació de la seva assistència al Congrés i que no es presenten a cap candidatura. El càrrec serà d’obligatòria acceptació. Tots ells, en qualitat de titulars o suplents, conformaran la Junta Electoral del període electoral, de la qual ostentarà la presidència la persona de més edat entre les nomenades, exercirà la secretaria la persona més jove i totes les altres seran vocals. La Junta Electoral vetllarà per la correcció de tot el procés i resoldrà les incidències. Prendrà les decisions per majoria dels seus membres i estarà domiciliada a la seu del sindicat. Per desenvolupar les seves tasques, la Junta Electoral disposarà del personal administratiu del sindicat que calgui.

La convocatòria establirà i nomenarà també les persones components de les diferents meses electorals que, per a les eleccions a celebrar en el Congrés, seran una mesa general per a les eleccions de càrrecs unipersonals i tantes meses electorals de Sector com sectors existeixin en cada moment electoral, que estaran totes domiciliades a la seu del sindicat. En el cas de les eleccions territorials, es constituirà una mesa per a cada territori, domiciliada a la seu de la respectiva Assemblea Territorial. Cada mesa electoral estarà integrada per cinc membres designats entre les persones afiliades del cens que correspongui a la mesa que no presenti candidatura, tres de les quals seran les de major edat en l’àmbit que correspongui a la mesa i les altres dues les més joves, i totes designades pel Consell Executiu a la vista del cens. Les meses adoptaran els acords per majoria. Qui tingui més edat exercirà de president i qui sigui més jove de secretari. El Consell Executiu nomenarà, amb el mateix criteri, els corresponents suplents. L’exercici d’aquesta funció constitueix una obligació sindical. La convocatòria expressarà les dates en què han de constituir-se les respectives meses electorals.

ARTICLE 53è.- Des del dia de constitució de les meses electorals de cada convocatòria s’obrirà un període de presentació de candidatures de deu dies hàbils. Les candidatures hauran de presentar-se, per escrit i dins de termini, a la mesa en què s’haurà de celebrar l‘elecció. Els candidats presentaran llistes ordenades i tancades pels càrrecs dels òrgans unipersonals esmentats a l’article 25 d’aquests Estatuts, formant candidatures completes i indicant el candidat que opta a cada càrrec. En el document de presentació de candidatures, haurà de constar la conformitat de les persones que la integrin i serà representant de la candidatura, a tots els efectes electorals i de notificacions, el primer membre de la candidatura que es considerarà domiciliat en el lloc designat en el cens sindical, tret que la candidatura designi un altre diferent.

Cada mesa electoral comprovarà que les candidatures rebudes per a càrrecs unipersonals estan completes, que estan tancades i que totes les persones afiliades que es presenten són membres numeraris de ple dret en el sindicat o en la circumscripció de sector o territorial per la qual es presenten, per la qual cosa les meses disposaran, en cada cas, del cens de membres numeraris de ple dret del sindicat o del cens de membres numeraris de ple dret per territoris i sectors que els afecti. Comprovats aquests punts, cada mesa proclamarà per escrit la llista de candidats dins dels dos dies hàbils següents a la finalització del termini de presentació de candidatures. La proclamació la notificarà la mesa personalment a totes les candidatures presentades a la circumscripció electoral de la mesa, admeses o no, que podran presentar reclamacions davant de la Junta Electoral única del sindicat, directament o a través de la mesa afectada per la reclamació, dins del dia hàbil següent a la notificació i la Junta Electoral Central resoldrà definitivament dins de les 24 hores següents i el seu silenci serà negatiu a efectes del procés electoral. Amb l’auxili dels mitjans sindicals disponibles, cada mesa farà pública immediatament la proclamació de candidats en els taulers d’anuncis del sindicat i per tots els mitjans a l’abast del sindicat, inclòs els taulers d’anuncis de les empreses en què hi hagi afiliació. Des d’aquest moment, cada candidat o candidatura, podrà nomenar un interventor de mesa mitjançant escrit signat presentat a la mesa corresponent. Les observacions o reclamacions presentades pels interventors i pels representants de cada candidatura no paralitzaran el procés electoral. Totes les candidatures rebran el mateix suport institucional del sindicat a efectes de publicitat i informació de l‘existència i composició de les candidatures entre els afiliats, sense que cap dels candidats o candidatures pugui fer servir en benefici propi mitjans sindicals no autoritzats per la Junta Electoral.

Entre la data de proclamació de candidatures i el dia de la votació hauran de transcórrer almenys quinze dies naturals, però no més de vint.

A les eleccions que es facin a la seu del Congrés sindical tindran el dret de participar-hi en la elecció tots els afiliats i afiliades que acudeixin, acreditats al Congrés o no, que estiguin inscrits en el cens electoral i s’identifiquin suficientment i acudeixin a la mesa de votació que els correspongui en el període temporal establert en les condicions de la convocatòria.

A les eleccions que es facin a les assemblees territorials tindran el dret de participar-hi en l’elecció tots els afiliats i afiliades que estiguin inscrits en el cens electoral i s’identifiquin suficientment i acudeixin a la mesa de votació que els correspongui en el període temporal establert en les condicions de la convocatòria.

En el cas de no haver-hi més d’una candidatura per càrrec o per òrgan elegible, s’haurà de proclamar elegida sense que calgui fer votacions.

Acabada cada votació i en el mateix dia natural, cada mesa electoral aixecarà acta dels resultats del seu escrutini i de les incidències de la votació o reclamacions formulades pels interventors, si haguessin existit, i ho exposarà en el taulell més pròxim al seu abast i farà arribar l’acta a la Junta Electoral, la qual, si no hi ha hagut impugnacions en cap mesa, proclamarà immediatament tots els resultats. En cas d’impugnacions, la Junta Electoral prendrà i farà pública la seva proclamació o decisió en els dos dies hàbils següents.

ARTICLE 54è.-Totes les eleccions, juntament amb totes les actuacions de qualsevol mesa electoral, podran ser impugnades pels mitjans admesos en dret. El procés d'impugnació s’haurà d'iniciar per escrit presentat directament a la Junta Electoral o a través de la mesa electoral que hagi actuat en l‘elecció, la qual haurà de lliurar la reclamació a la Junta Electoral, juntament amb el seu informe escrit sobre la pretensió i totes les actes i documents relacionats dins del dia hàbil següent si es tracta d’un assumpte de tràmit. Si la reclamació es presenta respecte a la votació o a l’escrutini de vots, la reclamació constarà a l’acta d’escrutini i serà tramesa el mateix dia, tal com preveu l’article anterior. En tots els casos, la Junta Electoral emetrà la seva decisió dins del dia hàbil següent. Les decisions de la Junta Electoral en aquesta matèria seran definitives dins del sindicat sense perjudici que els interessats puguin exercir les accions judicials que considerin procedents.


Metges de Catalunya
Consell de Cent, 471-475. esc. B, entl., 08013 - Barcelona
Tel. 93 265 11 77 - Fax 93 265 39 71 - info@metgesdecatalunya.cat