Metges de Catalunya


   Inici
   Propostes electorals
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


PROPOSTES ELECTORALS (descarregar pdf)


●  Assolir un increment de la dotació pressupostària

 • Augmentar el pressupost de manera global per a la sanitat pública i especialment per a l’Atenció Primària (AP), permetent la restauració de la plantilla mèdica que eviti la inacceptable sobrecàrrega assistencial i possibiliti el manteniment de la qualitat assistencial.
 • Recuperar les pèrdues retributives injustificables (100% de les DPO), garantir un accés just i equitatiu a la carrera professional i recobrar la retallada retributiva estatal i dels dies de lliurança perduts en els darrers anys.
 • Acabar amb la precarietat laboral: concatenació de contractes temporals i generalització de jornades parcials.


●  Lluitar per la millora de les condicions de treball dels professionals

 • Evitar les situacions de sobrecàrrega i pressió assistencial que desgasten i desmotiven els professionals. Recuperar les ràtios de pacients del II Acord de Mesa Sectorial (1.500 pacients assignats per metge de família i 1.200 per pediatre). Limitar el nombre de consultes per dia. Respectar la proporció de 2/3 de jornada assistencial i 1/3 no assistencial 1/3. Autogestió de l’agenda.
 • Millorar les condicions ergonòmiques de treball i d’interacció amb els instruments informàtics.
 • Evitar la sobrecàrrega mental per la proliferació d’ítems i alertes i pel clicking imposat per programes millorables com l’eCAP. Treballar perquè l’element de pes sigui la qualitat de la dada registrada i no la quantitat.
 • Canviar l’actual política de RRHH de l’ICS, caracteritzada pel fustigament al facultatiu i responsable del malestar generalitzat del col·lectiu mèdic i de la sensació de maltractament per part de l’empresa i els seus comandaments.
 • Lluitar pels drets en permisos i llicències. Evitar greuges en les reduccions jornada. Promocionar protocols per evitar l’assetjament laboral i personal i mesures d’igualtat de tracte i oportunitat.
 • Exigir formació mèdica continuada de qualitat amb contingut d’interès professional i facilitats per dur-la a terme dins la jornada laboral.
 • Oferir formació en salut laboral perquè els facultatius puguin reconèixer les situacions de risc a les que es veuen exposats. Facilitar la consulta i acció de les Unitats de Salut Laboral per resoldre-les. Reconèixer les IT causades per agent biològics com a accident laboral.


●  Recuperar la qualitat assistencial

 • Obrir els serveis sanitaris tancats, especialment els que ofereixen atenció continuada en el primer nivell (CUAP, PAC i dispositius aïllats / muntanya) que permetin una descongestió dels serveis d’urgències hospitalaris.
 • Recuperar els recursos assistencials que es troben fora de servei (llits i quiròfans) per oferir una atenció digna.
 • Revertir els criteris de gestió dels recursos perquè la prioritat sigui la qualitat assistencial i no pas la reducció de la despesa econòmica.
 • Demandar una correcta atenció a la cronicitat amb mitjans sanitaris i psico-socials suficients. Adequar els EQA, EQD a la realitat assistencial. Racionalitzar els requeriments de prescripció. Respectar el contínuum assistencial.


●  Refermar el paper específic i professional del metge

 • Recuperar el professionalisme com a eix rector de l’acte mèdic i fugir de la imatge del metge com a mer proveïdor de serveis o prescriptor de proves i tractaments.
 • Rescatar l’essència de la relació metge-pacient i posar al servei del ciutadà els coneixements i les habilitats dels facultatius, en un entorn de respecte i confiança mútua, sense interferències administratives, polítiques i econòmiques.
 • Exigir el respecte i el reconeixement del metge com a professional imprescindible del sistema de salut.
 • Evitar el riscos de la delegació de funcions i la telemedicina.


●  Aconseguir la participació del coneixement mèdic en els òrgans de gestió

 • Establir fórmules de participació directa dels professionals en la gestió clínica.
 • Construir un marc de relacions laborals únic i específic per als metges que permeti consensuar i negociar directament amb els departaments de Salut, Economia i Coneixement i Empresa i Ocupació tots els aspectes professionals, laborals, retributius i de formació contínua, sense ingerències de tercers.
 • Consensuar un estatut únic per als metges interns residents (MIR) que reguli els seus aspectes laborals, formatius i docents.


●   Fiscalitzar les noves fórmules d’organització territorial i de gestió

 • Requerir a l’Administració una demostració fefaent que les noves fórmules de gestió suposaran una millora en la qualitat assistencial i en la satisfacció dels pacients i dels professionals.
 • Lluitar contra la imposició de formes organitzatives i de gestió que no se sustentin en la millora de la qualitat i l’eficiència assistencial.
 • Refusar el desmembrament territorial de l’ICS, la seva dissolució en el si de consorcis de nova creació, la subordinació de l’atenció primària als interessos d’altres nivells assistencials i la integració de l’AP als hospitals.
 • Evitar la minimització de l’ICS per mitjà de transferència de recursos i externalitzacions i barrar l’entrada d’empreses sanitàries amb ànim de lucre en la gestió i prestació de serveis actualment oferts per l’ICS.
 • Exigir el manteniment de les garanties de mèrit, capacitat i publicitat en la provisió de places.


Consell de Cent, 471-475. esc. B, entl., 08013 - Barcelona
Tel. 93 265 11 77 - Fax 93 265 39 71 - www.metgesdecatalunya.cat - info@metgesdecatalunya.cat

Metges de Catalunya