Presentació

Congrés

Organització
Programa
Programa
Conclusions
Eleccions
Seu
Contacte


Què és el Congrés

El Congrés és l'òrgan de disseny i decisió de la política sindical de Metges de Catalunya, en el qual hi poden participar totes les persones afiliades. Les seves decisions vinculen tots els altres òrgans del sindicat.


Qui hi participa

Participen en el Congrés tots els afiliats i afiliades, prèvia inscripció, i en particular i de forma especial:

 • El membres del Consell Executiu del sindicat
 • Els membres dels comitès executius dels sectors
 • Els representants elegits per les diferents assemblees territorials
 • Els delegats sindicals de:
  • juntes de personal
  • comitès d'empresa
  • seccions sindicals legalment constituïdes
  • Prevenció de Riscos Laborals

Els acords del Congrés s'adopten mitjançant sufragi universal dels congressistes, per majoria simple, a través del vot lliure i directe.


Funcions del Congrés

Són funcions del Congrés sindical:

 • Establir les directrius generals de la política sindical a seguir.
 • Analitzar la tasca feta des de l'anterior Congrés.
 • Fixar les línies mestres d'actuació fins al pròxim Congrés.
 • Ratificar les modificacions dels Estatuts del sindicat que proposi l’Assemblea General de Compromissaris.


Metges de Catalunya
Consell de Cent, 471-475. esc. B, entl., 08013 - Barcelona
Tel. 93 265 11 77 - Fax 93 265 39 71 - cinfo@metgesdecatalunya.cat