MC demanda vuit empreses sanitàries davant el TLC per descomptar indegudament el 5% del sou als MIR

Metges de Catalunya (MC) ha presentat vuit demandes davant el Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) per reclamar a sengles empreses de la xarxa sanitària concertada que retornin als facultatius en formació (MIR) el 5% de les seves retribucions, indegudament retallades des de l’1 de maig de 2015. Les entitats demandades són: la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS), el Consorci Sanitari Integral (CSI), el Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA), el Consorci Sanitari de Terrassa (CST), el Consorci Sanitari del Maresme (CSdM), la Corporació Sanitària Parc Taulí, l’Hospital de Vic i l’Hospital de Figueres. El sindicat mèdic al·lega, d’una banda, que el descompte del 5% ja no es pot portar a terme per la pèrdua de la vigència de la norma que l’ordenava, i de l’altra, que arran de l’entrada en vigor del conveni col·lectiu del SISCAT, el personal MIR no pot veure afectat el seu salari perquè no percep el complement variable per objectius (DPO), concepte sobre el qual s’ha d’aplicar el descompte salarial del 5% segons el propi text del conveni.

Amb el I Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el Servei Català de la Salut (CatSalut), signat l’estiu de l’any passat per les patronals del sector i pels sindicats CCOO, UGT i SATSE, s’han recuperat les taules salarials de l’any 2008, prèvies a les retallades salarials. No obstant això, com s’ha interpretat que els reials decrets que el 2010 van establir la reducció del 5% dels salaris dels treballadors públics continuen vigents, el personal subjecte al conveni de la sanitat concertada ha de veure minvada les seves retribucions en aquesta mateixa proporció.

La fórmula que el conveni estableix per aplicar aquest descompte obligatori és la deducció dels imports percebuts com a DPO. Segons el pacte, només es podrà retallar el 5% contra aquest complement retributiu, excepte en aquells treballadors que no el perceben. En aquest cas, el text insta a la negociació entre les empreses i els representants dels treballadors per decidir quines condicions laborals han de veure’s afectades, "sense que en cap cas es pugui afectar les taules salarials".

Tenint en compte que el col·lectiu MIR no percep DPO, MC considera que les vuit empreses demandades han decidit de manera "unilateral i indeguda" reduir el sou d’aquests professionals, quan el text del conveni assenyala la necessitat que es produeixi una negociació i determina que les mesures que s’hi derivin no poden afectar les taules salarials.

Per aquest motiu, el sindicat reclama que la decisió de descomptar el 5% de les retribucions dels MIR quedi sense efectes i que les entitats retornin les quantitats degudes més els corresponents interessos de mora.