Metges de Catalunya


   Inici
   Propostes electorals
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


VOT PER CORREU


Sol·licitud i procediment

El procediment per a la utilització de la modalitat del vot per correu consta de tres fases:

 1. L’elector s’adreça a la mesa electoral coordinadora (vegeu relació de meses) per sol·licitar la tramesa de la documentació necessària per exercir el vot per correu. L’escrit de sol·licitud s’efectua a través del portal ATRI, a la part privada de cada elector, accedint al destacat “Eleccions sindicals 2015”.

  La mesa electoral coordinadora comprova la identitat del sol·licitant, que aquest es troba inclòs en el cens electoral i que la petició reuneix els requisits continguts en l’article 10.1 del Reial Decret 1844/1994, de 9 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eleccions a òrgans de representació dels treballadors a l'empresa.

  El termini de sol·licitud per exercir el vot per correu comença l’endemà de la convocatòria electoral I finalitza cinc dies abans del dia de la votació.


 2. La mesa coordinadora tramet el material de votació a l’elector

  • Paperetes de les candidatures de tots els sindicats que concorren a les eleccions.
  • Un sobre (A) on s’ha d’introduir el vot.
  • Un sobre més gran (B) on l’elector introduirà una fotocòpia del seu DNI i el sobre (A) que conté el vot elegit.

 3. L’elector fa arribar el seu vot a la mesa electoral coordinadora.
  El sobre (B) s’ha d’adreçar a la mesa electoral coordinadora corresponent que custodiarà el vot per correu.

Consell de Cent, 471-475. esc. B, entl., 08013 - Barcelona
Tel. 93 265 11 77 - Fax 93 265 39 71 - www.metgesdecatalunya.cat - info@metgesdecatalunya.cat

Metges de Catalunya