Permisos per a l’exercici del vot

El personal estatutari de l'ICS que tingui la condició d'elector en el procés d'eleccions sindicals disposarà, en funció de la ubicació de la mesa electoral en què hagi de votar, del permís retribuït i no recuperable següent:

 • Dins del mateix centre de treball on presta els seus serveis: fins a un màxim de mitja hora.

 • En un centre de treball diferent d'on presta els seus serveis, però dintre de la mateixa localitat: fins a un màxim de dues hores.

 • En un centre de treball fora de la localitat d'on presta els seus serveis: fins a un màxim de quatre hores per al personal que efectua la jornada ordinària i fins a dues hores per a aquell que la tingui inferior a l’ordinària.

 • El personal que tingui una jornada, l’horari de la qual no coincideixi ni totalment ni parcialment amb l'horari establert per al dia de votació a les meses electorals, no té dret al permís.

 • El personal que ocupa plaça no homologada disposarà del permís corresponent establert als apartats anteriors en el període de la seva jornada corresponent a l’atenció domiciliària.

Respecte la durada dels permisos, els responsables de recursos humans aplicaran criteris de flexibilitat en raó de les circumstàncies específiques de cada centre de treball, si bé en els supòsits dels apartats 2 i 3 es podrà demanar als electors una justificació de l'exercici del dret a vot, lliurada per la mesa electoral corresponent.

Correspon als responsables de recursos humans determinar el moment d'utilització del temps concedit, per tal de garantir la bona marxa i el bon funcionament dels serveis sanitaris durant els dies de votació.


Permisos per a la participació en les meses electorals

 • El personal estatutari de l'ICS designat president/a o vocal, tant els titulars com els suplents, de les meses electorals que es constitueixin, el personal que acrediti la seva condició d'interventor de les candidatures electorals presentades i proclamades definitives, així com el personal que sigui designat com a representant de l'ICS disposa durant el període electoral del temps necessari per a l'assistència a les reunions que de les mateixes es portin a terme.

 • Els presidents o vocals de les meses electorals, el personal que acrediti la seva condició d’interventor de les candidatures electorals presentades i proclamades definitives, així com el personal designat com a representant de l’ICS que no gaudeixi de descans setmanal el dia de la votació, tenen dret a un permís de jornada ordinària completa de treball retribuït i no recuperable durant aquest dia i a un permís equivalent a una jornada ordinària de treball en el dia posterior al de la votació
  .
 • Té dret igualment a un permís equivalent a una jornada ordinària de treball, el personal que hagi estat designat pels càrrecs abans esmentats i que gaudeixi de descans en el dia de la votació.

 • Als hospitals i centres de treball que el calendari electoral fixa les dates de votació en més d'un dia per tal de donar cobertura als diferents torns de treball existents, el permís establert per al dia posterior al de les dates de votació resta fixat en l'equivalent a una jornada ordinària de treball incrementada en la part proporcional al temps d'escreix de jornada ordinària de treball per al personal d'aquests centres de treball designats com a presidents, vocals, interventors o representants de l'ICS en les diferents meses electorals constituïdes en el seus àmbits.

 • Els permisos esmentats en els apartats anteriors es gaudiran el primer dia laborable immediatament posterior a la data de votació i són retribuïts i no recuperables, sense perjudici que es pugui exigir la corresponent justificació a les persones interessades, la qual podrà ser demanada bé davant la respectiva Mesa Electoral Coordinadora de les diferents unitats electorals de l'ICS, bé per mitjà de la notificació de la designació com a president o vocal de les meses electorals i com a representant de l'ICS emesa per les corresponents direccions i unitats de recursos humans de l'ICS.

>> Descarrega la normativa en format PDF

 Metges de Catalunya


Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl, 08013 - Barcelona
Tel. 93 93265 11 77 - info@metgesdecatalunya.cat

 


Inici