"DIGNITAT! QUE NO DECIDEIXIN PER TU"


Amb UNIÓ i FORÇA hem aconseguit

 • Tancament dels CAP a les 20 hores i introducció de plans de millora de la conciliació.

 • Reconeixement de la sobrecàrrega assistencial de les facultatives/us i revisió de la població assignada a cada professional.

 • Temps d’atenció digne per pacient com a garantia de qualitat assistencial i seguretat clínica, adaptatal tram assistencial de cada professional.

 • Convocatòria d’oposicions de 1.343 places de metges de família i 149 pediatres. Concurs previst per a la incorporació de ginecòlegs i odontòlegs.

 • Inici de la recuperació de les plantilles amb el reconeixement de la necessitat immediata de 300 metges de família. Compromís per incorporar nous pediatres, ginecòlegs, odontòlegs i metges ACUT, segons els estudis de càrregues específics.

 • Visualització i reconeixement de la precària situació dels pediatres d’AP.

 • Recuperació de les DPO i aplicació del model de bones pràctiques de l’ICS en la definició dels objectius.

 • Cobrament de la carrera professional des del primer dia i simplificació per a la consecució dels nivells III i IV. Reconeixement jurídic del dret dels facultatius interins a optar a la carrera.

 • Major pes de la participació dels professionals en l’elecció de les direccions d’EAP i en la seva avaluació periòdica.

 • Proporcionalitat assistencial / no assistencial en les reduccions de jornada i adaptació del contingent de pacients.

 • Voluntarietat en assumir l’escreix de contingent i els doblatges de jornada, i retribució definida per als professionals que vulguin fer-ho.

 • Aturar el desmantellament de la plantilla ACUT per garantir que el 80% de les guàrdies es realitzen amb personal propi del servei.

 • Millores en les condicions laborals i retributives del personal ACUT i ginecòlegs, i compensació per desplaçament als odontòlegs.

 • Creació d’una comissió permanent per a la reducció de la càrrega assistencial i la definició de necessitats de contractació.


Però LA LLUITA CONTINUA!

 • Control del compliment dels acords signats amb els representants dels facultatius.

 • Cobertura de totes les absències de facultatius d’AP, segons l’acord signat.

 • Aconseguir més temps per atendre els pacients, adaptat a cada motiu de consulta.

 • Establir un nou model retributiu per a tots els facultatius que acosti els sous a la mitjana europea.

 • Reclamar que el 25% del pressupost de Salut es destini a l’AP.

 • Dignificar la pediatria d’AP perquè sigui atractiva i motivadora per als facultatius i garanteixi el manteniment de la qualitat assistencial.

 • Millorar les condicions laborals dels professionals de ginecologia d’AP i aconseguir la cobertura de places necessàries.

 • Donar visibilitat i rellevància a la radiologia d’AP i assolir la cobertura de totes les places necessàries de l’especialitat, millorant així els informes radiològics.

 • Recuperar el complement de desplaçament per a odontòlegs.

 • Aconseguir la voluntarietat de les jornades d’atenció continuada.

 • Evitar les ingerències en l’acte mèdic i l’intrusisme professional.

 • Fer més decisiva l’opinió dels facultatius en les decisions organitzatives, clíniques i de gestió.

 • Reclamar que la cartera de serveis s’ajusti als recursos econòmics i humans existents.

 • Cobrament del prorrateig de les guàrdies realitzades en cas de baixa laboral.

 • Incorporar les DPO com a retribució fixa.

 • Vetllar pel compliment de la no penalització de la prescripció induïda.

 • Facilitar la reclamació de la carrera professional als facultatius interins.

 • Assolir una taula pròpia de negociació per als facultatius d’AP.


Material de campanya per descarregar:

 Metges de Catalunya


Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl, 08013 - Barcelona
Tel. 93 93265 11 77 - info@metgesdecatalunya.cat

 


Inici