"VEU, VOT, FUTUR"


La teva VEU ha aconseguit:

 • Compromís de contractació ≥ 6 mesos amb dret a cobrar DPO.

 • Compromís d’interinitat als 6-12 mesos d’eventualitat estructural.

 • Convocatòria de 1.043 places d’especialitat hospitalària (2017-2019).

 • Recuperació de les DPO.

 • Millora de la situació contractual dels metges/ses de guàrdia.

 • Sentències favorables al cobrament del complement de carrera professional per als interins.


La teva FORÇA per aconseguir:

 • Complement de jornada completa per a tots els facultatius/ves que el sol·licitin.

 • Equiparació de la jornada anual de tots els facultatius/ves de l’ICS: mateix salari i mateix horari.

 • Que l’embaràs no sigui un fet de discriminació a les facultatives: adaptació del lloc de treball, prorrateig de guàrdies, etc.

 • DPO pactades, assolibles i conegudes a l’inici de cada any.

 • Carrera professional raonable, posant en valor el desenvolupament professional de cada facultatiu/va, i redefinició d’altres complements, com el d’activitat complementària a majors de 55 anys.

 • Consideració de les hores d’atenció continuada al còmput de vida laboral.


El teu FUTUR per seguir lluitant:

 • Seguir presents en tots els àmbits de negociació i diàleg: Juntes de Personal, Mesa sectorial de Sanitat, Centre corporatiu de l’ICS, Departament de Salut i Parlament de Catalunya.

 • Defensar els interessos de tots els facultatius i facultatives de la sanitat pública de Catalunya.

 • Ser representat pels teus delegats/des en qualsevol situació, tràmit o problema.

 • Aconseguir condicions de treball dignes per a tots els/les professionals de la salut.

 • Promoure la formació continuada de qualitat i afavorir el desenvolupament professional dels facultatius/ves.


Material de campanya per descarregar:

 Metges de Catalunya


Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl, 08013 - Barcelona
Tel. 93 93265 11 77 - info@metgesdecatalunya.cat

 


Inici