Treballadors vulnerables i COVID, una guia d’actuació

Treballadors vulnerables COVID

Les autoritats sanitàries han decidit que a partir d’aquesta primavera el control i seguiment de la pandèmia de COVID-19 entrarà en una nova fase. Les dades sobre la incidència del coronavirus deixaran d’oferir-se diàriament i el sistema de vigilància epidemiològica a Catalunya constarà d'una quarantena de centres d'atenció primària i 12 hospitals sentinelles.

Tot i la progressiva tendència a la normalització, la COVID segueix sent una malaltia de risc per a la població especialment vulnerable, també per als treballadors de l’àmbit sanitari i sociosanitari amb patologies associades a una situació de fragilitat davant un possible contagi de coronavirus.

Segons la normativa vigent, el personal sanitari que presenta patologies cardiovasculars, malalties pulmonars cròniques o immunodeficiències, o que es troba en tractament per processos oncològics en actiu, es considera vulnerable davant la COVID. Així mateix, les treballadores embarassades també són un dels col·lectius a protegir, tinguin o no alguna de les patologies anteriorment descrites. En canvi, les persones més grans de 60 anys amb bon estat de salut no tenen la consideració de persones vulnerables.

A l’hora d’atendre les sol·licituds d’incapacitat temporal per exposició al virus SARS-CoV-2, s’apliquen tres criteris generals:

  1. El nivell de risc del lloc de treball
  2. El grau de vulnerabilitat (possibles complicacions) de la persona sol·licitant
  3. La impossibilitat d’adaptació del lloc de treball


En qualsevol cas, el criteri mèdic sempre és el preponderant i la baixa és procedent si es determina que existeix un risc elevat.

L’adaptació del lloc de treball, ocupant una nova posició que no presenti risc d’exposició, és una de les principals mesures preventives. Les embarassades hauran de sol·licitar l’adaptació i, en cas que no sigui possible assegurar la seva protecció, hauran de demanar la baixa per risc d’embaràs.

El teletreball és una altra de les mesures laborals que recull el Reial decret llei 8/2020. Les empreses han de permetre el treball a distància si és tècnica i raonablement possible. Els empleats que desitgin aquesta modalitat de treball hauran de sol·licitar-ho formalment.

La mateixa norma possibilita als empleats amb contracte laboral l’adaptació de la jornada per cura de fills o familiars fins a segon cas de consanguinitat. El teletreball també és una de les possibles fórmules d’adaptació.

Si el treball remot no és possible, les empreses poden obligar a treballar, excepte si això suposa una risc per a la salut o per a l’embaràs. 


Documentació

>> Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19

>> Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2