Prevenció de riscos laborals

Tornar
Adreçat a:
Delegats de prevenció i salut laboral
Dates:
17 octubre 2019 (SUSPESA), 14 novembre 2019, 12 desembre 2019 (SUSPESA), 21 gener 2020 (de 10 a 13 h) i 20 de febrer de 2020 (de 16.30 a 19 h). La resta d'hores (35 h) via plataforma en línia. Tutors disponibles dilluns, dimecres i divendres matí.
Horari:
Consultar dates
Localització:
Metges de Catalunya
Modalitat:
Semipresencial
Riscos_laborals

Ponent

 • PREVINT
  Tècnics en PRL Nivell Superior en les tres especialitats


Programa

 • Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
  • El treball i la salut: els riscos professionals. Factors de risc.
  • Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball.
  • Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria. Llei de PRL 31/95. Reglament dels serveis de prevenció (RD 39/97) i modificacions posteriors. Altra normativa derivada, entre les quals trobem el RD 486/97, sobre les disposicions mínimes del lloc de treball, i el RD 488, sobre les disposicions de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització de dades.
    
 • Riscos generals i la seva prevenció.
  • Riscos lligats a les condicions de seguretat: equips, instal·lacions i eines. Llocs i espais de treball. Manipulació, emmagatzematge i transport. Risc elèctric. Incendis. Productes químics. Residus. Inspeccions de seguretat i investigació d’accidents. 
  • Riscos lligats al medi ambient del treball: agents físics, químics i biològics.
  • La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral. Ergonomia.
  • Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual (EPI)
  • Plans d'emergència i evacuació.
  • El control de la salut dels treballadors.
    
 • Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa.
   
 • Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
  • Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
  • Organització del treball preventiu: "rutines" bàsiques.
  • Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
    
 • Primers auxilis.

Ponent

 • PREVINT
  Tècnics en PRL Nivell Superior en les tres especialitats


Programa

 • Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
  • El treball i la salut: els riscos professionals. Factors de risc.
  • Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball.
  • Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria. Llei de PRL 31/95. Reglament dels serveis de prevenció (RD 39/97) i modificacions posteriors. Altra normativa derivada, entre les quals trobem el RD 486/97, sobre les disposicions mínimes del lloc de treball, i el RD 488, sobre les disposicions de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització de dades.
    
 • Riscos generals i la seva prevenció.
  • Riscos lligats a les condicions de seguretat: equips, instal·lacions i eines. Llocs i espais de treball. Manipulació, emmagatzematge i transport. Risc elèctric. Incendis. Productes químics. Residus. Inspeccions de seguretat i investigació d’accidents. 
  • Riscos lligats al medi ambient del treball: agents físics, químics i biològics.
  • La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral. Ergonomia.
  • Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual (EPI)
  • Plans d'emergència i evacuació.
  • El control de la salut dels treballadors.
    
 • Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa.
   
 • Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
  • Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
  • Organització del treball preventiu: "rutines" bàsiques.
  • Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
    
 • Primers auxilis.
Metges de Catalunya
Semipresencial
Riscos_laborals
Consultar dates
17 octubre 2019 (SUSPESA), 14 novembre 2019, 12 desembre 2019 (SUSPESA), 21 gener 2020 (de 10 a 13 h) i 20 de febrer de 2020 (de 16.30 a 19 h). La resta d'hores (35 h) via plataforma en línia. Tutors disponibles dilluns, dimecres i divendres matí.
Delegats de prevenció i salut laboral
1.- Que Metges de Catalunya tracta les dades facilitades, conjuntament amb les que se n’obtinguin de la documentació lliurada per l’interessat i les que l’entitat en pugui obtenir de registres públics o altres fonts legalment admeses.
2.- La finalitat del tractament de les dades és permetre la gestió eficaç de les relacions amb nosaltres i la prestació dels serveis concertats. Aquestes dades es conservaran durant tot el període de prescripció de les accions de responsabilitat, i no seran cedides a tercers.
3.- Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats.
4.- Vostè té dret d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, que s’exerciran davant Metges de Catalunya a la següent adreça: C/ Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a. - 08013 Barcelona; o bé al correu electrònic: info@metgesdecatalunya.cat. Així mateix, vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment i té dret a formular reclamació davant l’autoritat de control. La Delegada de Protecció de Dades és Mercè Clarena Boix i les seves dades de contacte són dpd@metgesdecatalunya.cat.