Metges de Catalunya demana al Govern que retiri el projecte de constitució del nou consorci sanitari de Lleida

Metges de Catalunya (MC) ha presentat al·legacions contra la proposta d’acord de Govern per a la constitució del Consorci Sistema Integral de Salut Lleida (SIS Lleida), aprofitant el tràmit d’informació pública del projecte promogut pel Departament de Salut, per demanar la paralització i la retirada del pla, ja que considera que “tan sols contribueix a la hipertròfia organitzativa, amb el consegüent increment de càrrecs, comandaments i, per tant, de despeses”.

El sindicat recorda en l’escrit d’al·legacions que l’actual model organitzatiu sanitari “ja disposa de mecanismes suficients per aconseguir una gestió més racional i eficient, mitjançant actuacions de reestructuració, simplificació i descentralització dels seus òrgans”, sense necessitat de crear noves entitats que alterin el sistema.

A més, adverteix que el nou ens jurídic implicarà la coexistència de diversos règims de personal (laboral, funcionari i estatutari), amb diferents regulacions normatives i condicions de prestació del servei, “circumstància que òbviament serà font de distorsions, tret que s’estableixi un conveni únic per als facultatius que homologui les condicions retributives i laborals del personal mèdic implicat”.

A banda d’això, MC creu que el procés de laboralització de la plantilla que es vol imposar “comportarà una pèrdua de transparència i imparcialitat en els processos de contractació, amb la introducció de criteris subjectius allunyats dels principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat”. Paral·lelament, reitera la seva preocupació pel fet que l’objectiu de l’Administració de reduir la despesa “es pugui acabar traduint en una retallada de llocs de treball, de drets adquirits pels professionals i de serveis per als usuaris”.

Finalment, el sindicat al·lega que, com a conseqüència de la mateixa naturalesa jurídica del nou ens, el control públic del consorci “esdevindrà més dificultós i amb menys garanties de transparència”.

MC iniciarà en breu, a través del seu web (metgesdecatalunya.cat), una recollida d’adhesions a les al·legacions que ha presentat, perquè els facultatius que ho desitgin puguin expressar i remetre al Departament de Salut la seva disconformitat amb el projecte de creació del consorci sanitari de Lleida.

Contacte de premsa

premsa@metgesdecatalunya.cat
Telèfon: 93 265 11 77 ext. 5
Fax: 93 265 39 71

Secretaria de Comunicació: Elisa de Frutos

Equip de comunicació: Hèctor Calvet, Albert Torres i Eva Martínez