Assemblea general de compromissaris

L'Assemblea general de compromissaris és l'òrgan de control del sindicat entre congressos que es convoca anualment de manera ordinària. És l'òrgan rector i de govern de l'organització, responsable de la política sindical i, al mateix temps, executor de les directrius de la política dissenyada en el congrés.

Les seves funcions principals són:

  • Controlar el Consell Executiu, la Comissió Permanent del Consell Executiu i els òrgans de gestió, vetllant pel compliment dels objectius del sindicat.
     
  • Assumir i fer complir les conclusions i directrius del congrés.
     
  • A proposta del Consell Executiu, examinar anualment i aprovar, si escau, el pressupost, la memòria, el balanç de situació i l'estat de comptes.
     
  • Dissoldre el sindicat, si s'escau, i nomenar els liquidadors.