Finalització de contracte i retorn dels dies meritats de la paga extra de 2012

Metges de Catalunya (MC) informa els facultatius del sector públic que tinguin dret a percebre la part meritada de la paga extra de desembre de 2012 i deixin de prestar serveis a la seva empresa amb posterioritat al dia 12 de març de 2015 que en el moment de signar la quitança facin constar el següent:

Formulo expressa reserva per reclamar la paga extra de desembre de 2012 indegudament descomptada o, en el seu cas, la part proporcional meritada de la mateixa.

En qualsevol cas, hagin de signar quitança o no, el sindicat recomana als facultatius que encara no hagin percebut el pagament de la part meritada de la paga i finalitzin o hagin finalitzat la seva relació laboral després del dia 12 de març que es posin en contacte amb els delegats de MC als centres de salut.