L'APD de Catalunya manté la doble cotització

Els metges, els farmacèutics i els veterinaris d'Assistència Pública Domiciliària (APD) de Catalunya, estiguin o no integrats en Equips d'Atenció Primària (EAP), seguiran cotitzant parcialment al Règim General de la Seguretat Social i al Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE), "ja que continuen assolint dos llocs de treball, amb dues retribucions diferenciades i amb dues cotitzacions", segons un informe del departament de Sanitat, al qual ha tingut accés el sindicat. D'aquesta manera, el col·lectiu APD de Catalunya no es veu afectat per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social (més coneguda com Llei d'Acompanyament dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2001, publicada al BOE de 30 de desembre de 2000). L'article 28 d'aquesta norma estableix la possibilitat que els funcionaris dels Cossos de la Sanitat Local que reuneixin els requisits i les condicions especificades en el propi text legal puguin fer-ne ús, abans del 30 de juny de 2001, del dret d'opció d'enquadrar-se exclusivament en un dels dos sistemes diferents de previsió social (Seguretat Social o MUFACE). Aquest dret únicament el poden exercir, si així ho creuen oportú, els sanitaris locals que "des d'un doble assoliment de funcions passin a realitzar una única prestació de serveis", senyala Sanitat. "Aquest no és el supòsit en què es troben els sanitaris locals adscrits al nostre departament. En tots els casos, els nostres sanitaris locals continuen assolint dos llocs de treball, amb unes retribucions diferenciades i amb dues cotitzacions. Per tant, no ha de variar en res ni el seu règim retributiu, ni la seva cobertura social", afegeix l'informe.