Llistes provisionals d’admesos i exclosos del concurs de trasllat de metges APD

El Departament de Salut ha publicat les llistes provisionals de participants admesos i exclosos del concurs de trasllat per a metges d'Assistència Pública Domiciliària (APD) que es va convocar el passat mes de juny. Contra aquesta proposta provisional, els interessats podran formular les observacions o les reclamacions que considerin pertinents en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la data d'exposició pública (del 29 de setembre de 2006 al 10 d'octubre de 2006, llevat de Lleida on el termini finalitza l'11 d'octubre de 2006).