MC avisa que la divisió dels facultatius de la xarxa concertada en dos grups professionals trencaria el principi d'igualtat

Metges de Catalunya (MC) avisa que la divisió dels llicenciats sanitaris en dos grups professionals en una potencial proposta de conveni col·lectiu de la xarxa concertada vulneraria el principi d’igualtat, ja que establiria una doble escala salarial per a un mateix lloc de treball.

La modificació de les categories professionals en el conveni concertat, insinuada per la representació patronal en la mesa de negociació, comportaria la separació del personal sanitari superior en dos grups. El primer grup estaria format per metges i farmacèutics, i el segon per psicòlegs, odontòlegs, biòlegs, químics i bioquímics, entre altres. A cadascun d’aquests grups li correspondria una taula salarial que situaria en una escala retributiva inferior el segon grup.

Les diferències salarials s’aplicarien en les noves incorporacions, mentre que els treballadors que ja formin part de la plantilla mantindrien les seves retribucions amb independència del grup al que pertanyin en la nova classificació de categories professionals.

Conseqüències jurídiques
L’Agrupació Professional d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Metges de Catalunya ha demanat una avaluació jurídica al gabinet del sindicat sobre les conseqüències d’una eventual divisió dels facultatius en dos grups professionals en el futur conveni col·lectiu de treball de xarxa concertada.

Els advocats conclouen que la disminució de les retribucions dels professionals del segon grup (psicòlegs, odontòlegs, biòlegs, químics i bioquímics...) comportaria una doble escala salarial, ja que s’estarien fixant per conveni diferents sous per a un mateix lloc de treball amb l’únic criteri de la data d’incorporació del treballador o treballadora a l’empresa.

En aquest sentit, a parer del serveis jurídics de MC, la data d’ingrés no pot ser un factor que justifiqui la diferència de tracte perquè comporta el trencament del principi d’igualtat dels treballadors que exerceixen un mateix treball.

D’altra banda, els lletrats recorden que ni la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, ni el VII Conveni Col·lectiu de la XHUP, no fan cap tipus de diferenciació entre facultatius pel que fa a grup professional.

MC manifesta que s’oposarà “amb tota rotunditat” a la diferenciació de categories en cas que formi part de la proposta de conveni col·lectiu de les patronals sanitàries. El sindicat reclama que tots els professionals sanitaris amb grau universitari de Ciències de la Salut formin part d’una única categoria laboral què només distingeixi els facultatius en formació dels de plantilla.