No t'han pagat el complement d’atenció continuada per les guàrdies de l’any 2023? Reclama-ho amb Metges de Catalunya

Urgències Hospital de Terrassa

El personal facultatiu de la xarxa sanitària concertada que no hagi percebut el complement d’atenció continuada (CAC) per les guàrdies realitzades l’any 2023 pot presentar una reclamació de la mà dels serveis jurídics de Metges de Catalunya (MC). Si les empreses no han fet efectiva aquesta retribució, ja sigui de manera total o parcial, perquè diuen que el treballador o treballadora afectada no ha realitzat el mínim d’hores anuals de guàrdia exigibles segons conveni, és possible interposar una demanda per exigir el pagament íntegre del CAC.

Es tracta d’una reclamació que, any rere any, gestiona amb èxit el sindicat gràcies a les sentències que han reconegut el dret dels facultatius a percebre aquest complement, encara que no s’hagi realitzat el 75% de les 499 hores anuals obligatòries de guàrdia de presència física que estableix el conveni SISCAT com a condició. En aquest sentit, MC al·lega que els professionals mèdics que presten serveis a temps parcial o jornada reduïda, que han suspès el seu contracte de treball (baixa) o que han estat en situació d’excedència durant l’últim any, també tenen dret a percebre el CAC. De la mateixa manera, als professionals als quals se’ls hi hagi abonat el complement, però amb una quantitat reduïda, també poden sol·licitar la recuperació de la totalitat de l’import.

Les causes justificades que provoquen la reducció del nombre de guàrdies i per les quals es pot presentar la reclamació són les següents:

  • Prestació de serveis amb jornada a temps parcial.
  • Reducció de jornada per raons de guarda legal de menor de dotze anys o de persona amb discapacitat.
  • Reducció de jornada per cura directa de familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
  • Reducció de jornada per part de víctimes de violència de gènere.
  • Suspensió del contracte de treball per incapacitat temporal.
  • Suspensió del contracte de treball per naixement (maternitat i paternitat), adopció, guarda amb finalitat d’adopció o acolliment.
  • Suspensió del contracte per risc durant l’embaràs o durant la lactància.
  • Suspensió del contracte per part de víctimes de violència de gènere.
  • Excedència per cura de fill –per naturalesa o per adopció– i per raons de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment.
  • Excedència per cura de familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat


Qualsevol d’aquestes causes és suficient per demanar que l’exigència d’hores de guàrdia anuals sigui proporcional a la jornada efectiva de treball. Així, en els casos relacionats amb situacions de baixa laboral o excedència, MC reclamarà l’import íntegre del CAC. Mentre que per a les jornades a temps parcial o reduïdes s’exigirà la quantitat proporcional al temps treballat respecte del que correspondria a la jornada completa.

Els facultatius que hagin causat baixa de l’empresa també tenen dret a reclamar el CAC si a la quitança no s’ha inclòs la part proporcional del complement.

Les persones interessades a interposar la reclamació jurídica han de contactar amb el sindicat per mitjà del correu electrònic lex@metgesdecatalunya.cat, indicant nom, cognoms i telèfon de contacte.