Permisos retribuïts i no recuperables de les persones treballadores el 10-N

Eleccions generals 10-N

Les persones que treballin el dia 10 de novembre, jornada d'eleccions generals al Congrés dels Diputats i al Senat, i vulguin anar a votar, tenen dret a gaudir d’un permís retribuït i no recuperable, tal com estableix l’ordre TSF/190/2019, de 21 d'octubre, del Departament de Treball. Així, les empreses han de concedir un permís de dues o quatre hores, com a part de la jornada laboral, als treballadors que no gaudeixin en aquesta data del descans setmanal. L'assignació del permís s'aplica de la següent manera:
 

     
      Jornada laboral coincident amb l’horari d’obertura
          dels col·legis electorals (de 9.00 a 20.00 hores)

 

     Permís retribuït i no recuperable

                                          4 o més hores
 
                             4 hores
                       
                         Més de 2 hores i menys de 4 hores
 
                             2 hores

                                      Màxim de 2 hores
 
                     No hi ha permís


La determinació del moment en què es poden fer servir les hores concedides per a la votació és potestat de l’empresa. Aquesta podrà demanar als seus treballadors l’exhibició del justificant acreditatiu d’haver votat que expedeix la mateixa mesa electoral, per tal de poder abonar el salari del temps emprat per votar.

D’altra banda, les persones que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d’interventors i que no gaudeixin del descans setmanal, el dia de les votacions tenen dret a un permís retribuït i no recuperable corresponent a la jornada completa. A més, disposaran d’un altre permís durant les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia 11 de novembre que es farà extensiu a totes les persones que no treballin el diumenge però acreditin ser membres de mesa o interventors.  

En el cas de les persones treballadores que siguin apoderades i que el dia de eleccions no gaudeixin del descans setmanal, tindran un permís retribuït i no recuperable que cobrirà tota la jornada.

Metges de Catalunya (MC) demana als afiliats que es trobin amb dificultats per exercir el dret de sufragi o es topin amb la negativa de l’empresa a concedir el permís corresponent que contactin amb el sindicat i, si s’escau, reclamin per escrit la negació de l’autorització.