Permisos retribuïts i no recuperables per a les persones que hagin de treballar el 12-M

Eleccions al Parlament 12 de maig 2024

El Departament d’Empresa i Treball ha fet pública l’Ordre EMT/79/2024, de 16 d’abril, per la qual les persones que hagin de treballar el proper 12 de maig, dia de les eleccions al Parlament de Catalunya, poden gaudir d’un permís retribuït i no recuperable per exercir el seu dret a vot.

El temps que les empreses han de concedir als seus empleats oscil·la entre les dues i les quatre hores, en funció de les hores en què coincideixi la jornada laboral amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals.

La determinació del moment en què es pot fer servir el temps concedit per votar és potestat de l’empresa. A més, aquesta podrà demanar als seus treballadors la presentació del justificant acreditatiu que expedeix la mesa electoral per demostrar que, efectivament, s’ha exercit el dret a vot.
 

     
   Jornada laboral coincident amb l'horari d'obertura 
       dels col·legis electorals (de 9.00 a 20.00 hores)

 

Permís retribuït i no recuperable 

                                   4 o més hores
 
                      4 hores
                       
                    Més de 2 hores i menys de 4 hores
 
                      2 hores

                                 Màxim de 2 hores
 
            Sense dret a permís


D’altra banda, les persones treballadores que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d’interventors, tenen dret a un permís retribuït i no recuperable durant tota la jornada del 12-M. A més, les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia posterior a les eleccions també tindran permís per absentar-se de la feina. Aquest mateix permís es farà extensiu a totes les persones que no treballin el diumenge 12 de maig, però que acreditin ser membres de mesa o interventors.  

En el cas de les persones treballadores que siguin apoderades d’un partit, gaudiran d’un permís retribuït i no recuperable que cobrirà tota la jornada electoral. 

Així mateix, és possible demanar una canvi de torn si la persona ha de treballar en el torn de nit el dia anterior a les eleccions. A petició de l’interessat/da, l’empresa li ha de facilitat el canvi el torn perquè pugui descansar la nit anterior als comicis.

Metges de Catalunya (MC) demana als seus afiliats que, en cas es trobin amb dificultats o impediments per exercir el dret de sufragi, o es topin amb la negativa de l’empresa a l’hora de fer ús del permís corresponent, contactin amb el sindicat i demanin per escrit la negació de l’autorització.