Quines polítiques de salut proposen els partits per al 12-M?

Comparativa de programes electorals 2024

El proper 12 maig se celebraran les eleccions al Parlament de Catalunya, avançades pel Govern davant el rebuig de la majoria dels diputats a la tramitació dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2024. En total, 5.754.840 catalans i catalanes podran exercir el seu dret a vot i escollir els 135 representants de la cambra legislativa.

Com ja és habitual, Metges de Catalunya (MC) ha analitzat els programes electorals dels partits democràtics que concorren a les eleccions per desgranar les propostes i actuacions en matèria de salut que asseguren que duran a terme si reben el suport de la ciutadania.

Només s’hi inclouen les mesures sanitàries explícites de les candidatures amb representació parlamentària, a excepció de les formacions d’ultradreta que queden expressament excloses d’aquest anàlisi.


PSCPartit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

El PSC dedica 8 pàgines del seu programa (d’un total de 149) a detallar les seves propostes de salut.


La paraula "metges/metgesses" apareix 5 vegades. 
Les paraules "professionals sanitaris" apareixen 1 vegada.
Les paraules "atenció primària" apareixen 12 vegades.
Les paraules "atenció hospitalària" apareixen 3 vegades.

>> Propostes més destacades 

 • Incrementar el pressupost fins arribar al 7% del PIB.
 • Desenvolupar el Pacte Nacional de Salut de Catalunya.
 • Revisar el sistema de concerts per solucionar les iniquitats. 
 • Adequar la cartera de serveis de l’atenció primària i ampliar-la, en especial en salut bucodental.
 • Dotar l’atenció primària de recursos, amb un mínim del 25% de la despesa real de salut.
 • Realitzar un estudi sobre la distribució de recursos sanitaris al territori.
 • Impulsar un Pla Integral de Salut Mental de Catalunya.
 • Creació de Consells Locals de Salut i Xarxes Territorials de Salut per revisar els acords entre proveïdors i el serveis de cada municipi/comarca.
 • Elaborar un Pla de millora de les condicions laborals i salarials de tot el sistema sanitari públic.
 • Impulsar la realització d’un estudi sobre les necessitats reals de professionals del sistema, incrementant el nombre de places de graduats i fomentant la redefinició de rols i funcions de les diferents professions. 
 • Incrementar les visites presencials a l’atenció primària.
 • Resposta a la demanda de visita presencial o telemàtica en un termini màxim de 48 hores, sempre que la situació clínica ho requereixi.
 • Cobrir les places vacants de facultatius i infermeria, incentivant les zones de difícil cobertura. 
 • Definir i redistribuir les competències a realitzar pels equips d’atenció primària. 
 • Augmentar la presència del metge/ssa de família i infermeria als domicilis dels pacients complexos.
 • Aprovar un decret d’Accessibilitat al Sistema de Salut que estableixi temps màxims d’espera garantits per a tots els serveis.
 • Establir un mecanisme de reclamació i obligació del CatSalut per oferir alternatives en cas d’incompliment del termini màxim d’espera.

Programa complet


ERCEsquerra Republicana de Catalunya (ERC)


ERC dedica 9 pàgines del seu programa (d’un total de 169) a detallar les seves propostes de salut.La paraula "metges/metgesses" apareix 1 vegada. 
Les paraules "professionals sanitaris" apareixen 6 vegades.
Les paraules "atenció primària" apareixen 18 vegades.
Les paraules "atenció hospitalària" apareixen 1 vegada.

>> Propostes més destacades

 • Actualitzar el Mapa Sanitari, organitzat a partir d’àrees integrals de Salut, per endreçar els serveis de cada territori.
 • Millorar l’accessibilitat potenciant l’atenció primària, augmentant la seva capacitat resolutiva i ampliant la formació dels professionals.
 • Desplegar la programació per motius al conjunt dels equips d’atenció primària. 
 • Potenciar les inversions en CUAPs, com a element de canvi del model assistencial d’atenció a les urgències.
 • Inversions en noves infraestructures hospitalàries (Hospital Clínic, Trueta, Terres de l’Ebre, etc.)
 • Consolidar les millores laborals dels professionals sanitaris realitzades el 2023 i 2024. 
 • Millorar les condicions dels professionals en l’àmbit rural.
 • Potenciar els nous rols professionals de l’atenció primària.
 • Culminar el desplegament de l’Atenció Integrada i Social de Catalunya.
 • Implementar centres territorials de Salut Bucodental. 
 • Garantir una atenció sanitària en català.
 • Desplegar l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
 • Culminar el Pacte Nacional de Salut de Catalunya.

Programa complet


Junts+Junts+ Puigdemont x Catalunya

Junts dedica 22 pàgines del seu programa (d’un total de 230) a detallar les seves propostes de salut.


La paraula "metges/metgesses" apareix 1 vegada. 
Les paraules "professionals sanitaris" apareixen 8 vegades.
Les paraules "atenció primària" apareixen 26 vegades.
Les paraules "atenció hospitalària" apareixen 1 vegada.

>> Propostes més destacades

 • Incrementar el pressupost fins arribar al 8% del PIB, amb un 25% destinat a l’atenció primària. 
 • Incrementar els recursos destinats a la salut mental fins al 10% del pressupost.
 • Desenvolupar el Pacte Nacional de Salut de Catalunya.
 • Finançament dels proveïdors en funció dels resultats.
 • Nova regulació de les llistes d’espera.
 • Harmonitzar les condicions laborals entre centres propis i concertats.
 • Incrementar les retribucions dels professionals sanitaris fins a igualar-les a la mitjana de la UE.
 • Pla de xoc per frenar les agressions als professionals sanitaris.
 • Augmentar l’oferta pública de places de professionals sanitaris.
 • Canvis de legislació per millorar la conciliació.
 • Crear un programa de captació i retenció de professionals per a zones de difícil cobertura.
 • Crear un programa transversal de recuperació del talent mitjançant incentius que estimuli el retorn de professionals que han marxat fora o que treballen al sistema privat.
 • Limitar les hores extres dels facultatius durant el MIR.
 • Demanar el traspàs de competències del MIR i de l’homologació dels títols d’especialistes. 
 • Els professionals de la sanitat hauran d’acreditar en el termini d’un any el nivell B2 de català i el nivell C1 en el termini de dos anys. 
 • Culminar el desplegament de l’Atenció Integrada i Social de Salut de Catalunya.
 • Implementar el Pacte Nacional del Temps per Viure a través de l’Oficina o Direcció General pel Dret al Temps. 

Programa complet


CUPCandidatura d’Unitat Popular (CUP)

La CUP dedica 11 pàgines del seu programa (d’un total de 117) a detallar les seves propostes de salut.


La paraula "metges/metgesses" apareix 3 vegades. 
Les paraules "professionals sanitaris" apareixen  1 vegada.
Les paraules "atenció primària" apareixen 20 vegades.
Les paraules "atenció hospitalària" apareixen 0 vegades.

>> Propostes més destacades

 • Destinar el 25% de la partida de salut a l’atenció primària. 
 • Augmentar el nombre d’infermeres i infermers dels Equips d’Atenció Primària.
 • Garantir que tots els infants tinguin un metges i una infermera de referència en el seu CAP, malgrat que aquests professionals no siguin especialistes en pediatria.
 • Assegurar una atenció pels professionals de referència de com a màxim 72h per temes no urgents.
 • Obertura dels CAP els caps de setmana.
 • Que l’ICS permeti als metges de capçalera donar baixes mèdiques per altres causes en el període de sis mesos després d’una alta de l’ICAM.
 • Establiment de condicions laborals i salarials equitatives per a tot el personal del sistema sanitari públic de Catalunya, amb independència del prestador per al qual treballen, tot establint un únic marc regulador de relacions laborals, i una taula única de negociació col·lectiva entre el CatSalut i tots els representants dels treballadors i treballadores del sistema sanitari públic sense que cap treballador empitjori les seves condicions.
 • Crear les places suficients de MIR i IIR.
 • Nacionalitzar tots els consorcis sanitaris i mútues obligatòries i eliminar tots els incentius fiscals a la inversió en assegurances i pensions privades.
 • Crear el departament i la càtedra de medicina de família a les universitats.
 • Elaborar un pla de xoc per reduir les llistes d’espera reobrint els serveis tancats, sales d’operacions i llits que han deixat d’estar operatius, i posant torns de tarda on no n’hi hagi.
 • Reduir un 50% les llistes d’espera per als següents casos: la primera visita amb l’especialista, la realització de proves diagnòstiques i les intervencions quirúrgiques.

Programa complet


ComunsCatalunya En Comú Sumar

Els Comuns dediquen 7 pàgines del seu programa (d’un total de 184) a detallar les seves propostes de salut.


La paraula "metges/metgesses" apareix 4 vegades. 
Les paraules "professionals sanitaris" apareixen 2 vegades.
Les paraules "atenció primària" apareixen 45 vegades.
Les paraules "atenció hospitalària" apareixen 0 vegades.

>> Propostes més destacades

 • Garantir la visita mèdica presencial a l’atenció primària en menys de 48 hores.
 • Reduir per sota dels tres mesos l’espera de totes les intervencions quirúrgiques i a menys de tres setmanes les consultes a especialistes i les proves no urgents. 
 • Fixar un mínim d’inversió sanitària del 7% del PIB.
 • Fer una auditoria dels concerts vigents. 
 • Augmentar la cartera de serveis: psicòleg, dentista, fisioteràpia i òptica. 
 • Augmentar la despesa en salut pública fins al 3% del pressupost.
 • Elaborar una nova Llei d’Atenció Primària per garantir l’accessibilitat.
 • Garantir el 25% del pressupost sanitari per a l’atenció primària.
 • Recuperar les mateixes hores assistencials dels CAP prèvies a les retallades de 2010.
 • Garantir la plantilla pròpia dels CUAP i PAC, sense suplantar l’activitat mèdica per infermeria o aplicant solucions telemàtiques.
 • Millorar les condicions laborals de tots i totes les professionals sanitàries.
 • Revertir el nou model de pediatria d’atenció primària. 
 • Impulsar un Pla de xoc per a l’increment de recursos d’atenció a la salut mental per a la infància i l’adolescència. 
 • Garantir a tots els CAP el servei de salut bucodental reforçant la dotació de d’odontòlegs i higienistes dentals a l’atenció primària. 
 • Treballar perquè d’aquí a 10 anys s’acabin els concerts sanitaris i cap euro vagi a la sanitat privada. 

Programa complet


CiutadansCiutadans (Cs)


Cs dedica 2 pàgines del seu programa (d’un total de 13) a detallar les seves propostes de salut.La paraula "metges/metgesses" apareix 0 vegades. 
Les paraules "professionals sanitaris" apareixen 3 vegades.
Les paraules "atenció primària" apareixen 4 vegades.
Les paraules "atenció hospitalària" apareixen 1 vegades.

>> Propostes més destacades

 • Impulsar una reforma integral de l’atenció primària. 
 • Cita amb el professional al cap de 48 hores d'haver-la sol·licitat.
 • Ampliar les plantilles de professionals sanitaris en tots els nivells assistencials.
 • Fer efectiva la Targeta Sanitària Única i l’historial clínic compartit a tot l’Estat.
 • Cobrir tots els costos dels pacients catalans i les seves famílies que hagin de desplaçar-se a centres de referència d’altres comunitats autònomes per rebre atenció especialitzada. 
 • Aprovar una Llei de Drets de Persones amb Problemes de Salut Mental.
 • Convertir els professionals sanitaris en agents de l’autoritat i habilitar un canal àgil per denunciar les agressions. 

Programa complet


PPCPartit Popular de Catalunya (PPC)

El PPC ha presentat un decàleg de mesures per al 12-M, entre les quals n’hi ha dues referides a l’àmbit sanitari.

 • Acabar amb les llistes d’espera i poder escollir metge.
 • Priorització de la cura de la salut mental.

 Decàleg