Un certificat de l'ABS permet desgravar les despeses de desplaçament per atencions domiciliàries

El Tribunal Econòmic-Administratiu de Catalunya ha donat la raó al Sindicat de Metges de Catalunya (SMC-CESM) en eximir de gravamen en l'Impost de la Renda sobre les Persones Físiques (IRPF) les despeses de desplaçament d'un metge de primària de Lleida, després de justificar-les amb un certificat de l'Àrea Bàsica de Salut (ABS). L'assessoria jurídica del SMC-CESM va presentar un document en què el director de l'ABS certificava que el facultatiu feia una mitjana de 1.550 quilòmetres al mes en desplaçaments per atencions domiciliàries dins la seva àrea de salut (un total de 17.050 quilòmetres anuals, si es descompta un mes de vacances). El tribunal ha acceptat aquest justificant i ha decidit excloure de gravamen la quantitat resultant de multiplicar el número de quilòmetres recorreguts per 0,17 euros, tal com determina el reglament de l'IRPF (article 8.A.2).

Aquest articulat indica que estan exempts de gravamen les quantitats destinades a compensar les despeses de locomoció del treballador que es desplaci fora del seu centre de treball per realitzar la seva activitat, sempre que es justifiquin. Si s'utilitzen mitjans de transport públic, el treballador (en aquest cas el metge) haurà de justificar l'import de la despesa mitjançant factura o document equivalent i si es desplaça en transport privat, aquest haurà d'aportar un justificant de l'entitat pagadora que acrediti el quilometratge realitzat. Així, podrà desgravar la quantitat que resulti de computar 0,17 euros per quilòmetre recorregut, més les despeses de peatge i d'aparcament si estan justificades. A partir d'aquesta sentència, el Sindicat de Metges de Catalunya exigeix a l'Institut Català de la Salut (ICS) que habiliti un sistema a través del qual el metge pugui certificar el quilometratge fet per atencions domiciliàries.