2.716 places de facultatiu en el procés d'estabilització de l'ICS

Estabilització ICS

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest divendres la convocatòria de places del procés d’estabilització i reducció de la temporalitat del personal de l’Institut Català de la Salut (ICS).

En total es convoquen 12.480 places que inclouen els processos d’estabilització per la via del concurs de mèrits i el concurs d’oposició, l’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització d’ocupació temporal (PESCO), pendent de l’any 2017, i les places  corresponents a taxa de reposició dels anys 2019, 2020, i 2021.
  
Les places es distribueixen en 78 categories. Pel que fa al personal facultatiu, s’ofereixen 2.716 places, 1.368 d’especialitats d’àmbit hospitalari i 1.348 d’atenció primària. 

Criteris generals
La dinàmica de la convocatòria permetrà que les persones aspirants facin una única sol·licitud, per a cada categoria a la qual vulguin concursar, que els possibilitarà participar en els tres processos de la convocatòria.

En primer lloc, es resoldrà el procés de concurs de mèrits excepcional del procés d'estabilització (fase 1), d'acord amb el nombre de places convocades per a aquesta fase, de manera que les persones aspirants que assoleixin una destinació en aquesta fase decauran de continuar en el procés.
En segon lloc, amb les persones aspirants que continuïn en el procés de selecció, es resoldrà el procés de concurs oposició del procés d'estabilització (fase 2), en funció del nombre de places convocades per a aquesta fase, de manera que les persones aspirants que assoleixin una destinació en aquesta fase decauran de continuar en el procés.

Finalment, amb les persones aspirants que continuïn en el procés de selecció, es resoldrà el procés de concurs oposició del procés ordinari (fase 3) en funció del nombre de places convocades per a aquesta fase.

Les proves de la fase d'oposició seran úniques, i seran d'aplicació tant al procés del concurs oposició d'estabilització com al procés del concurs oposició ordinari, adequant el pes de la puntuació al valor que correspongui en funció de l'establert per a cada fase.

Requisits de participació
Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea.
També poden participar-hi, sigui quina sigui la seva nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.

Igualment, poden participar-hi les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/ores.

De manera extraordinària, en el cas de determinades categories i categories amb especialitats deficitàries definides en el Pla d'ordenació de recursos humans (PORH) de l'ICS s'eximeix del requisit de nacionalitat les persones aspirants d'acord amb els requisits específics establerts.

Sol·licitud de participació
La sol·licitud de participació en aquests processos de selecció és única en relació amb cadascuna de les categories o categories amb especialitat objecte de convocatòria.

El termini per fer la inscripció és de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC. És a dir, fins el 30 de gener de 2023, inclòs.

Inscripció
Les sol·licituds de participació s'efectuarà telemàticament a través d’aquest l'enllaç:
https://www.ics.intranet.gencat.cat/SGRH/Acces.aspx?ReturnUrl=%2fSGRH%2fInici.aspx

El formulari d’inscripció normalitzat estarà disponible a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria i caldrà seguir les instruccions que proporcioni l'aplicació.

És imprescindible estar registrat en el Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) per poder fer la inscripció. En cas de no estar registrat, caldrà donar-se d'alta com a nou usuari. No es consideraran vàlides les inscripcions presentades amb un altre formulari o format i/o que es trametin per un altre canal.