Avís al facultatiu de contingent i zona en relació amb l'anunci de l'ICS d'integrar per força el col·lectiu no reformat

Davant el desconcert que hi ha entre els facultatius no reformats de contingent i zona per l’anunci de l’ICS d’integrar per força aquest col·lectiu i de la desinformació interessada que s’està generant des d’alguns gabinets jurídics, Metges de Catalunya informa:

  • La integració forçosa dels metges de contingent i zona requereix un instrument normatiu que sigui respectuós amb la legislació vigent.
    Actualment, l’Administració no ha donat a conèixer a Metges de Catalunya, ni tan sols en tràmit d’audiència, cap esborrany ni avantprojecte de text articulat que especifiqui com i quan s’iniciarà el procés d’integració.
  • En aquestes condicions, qualsevol actuació jurídica en contra de la possible integració obligatòria és aventurada, immotivada i mancada de la mínima garantia d’èxit.
    Per tant, només la mobilització dels afectats és l’eina útil per a la defensa dels interessos individuals i col·lectius.
  • Posteriorment, quan Metges de Catalunya disposi del text normatiu que obligui el professional de contingent i zona a integrar-s’hi, d’una banda, el sindicat estudiarà la possible impugnació de l’esmentada norma i, de l’altra, oferirà a l’afiliat afectat les accions individuals que corresponguin en defensa dels seus interessos.