El facultatiu APD també s’haurà de jubilar als 65 anys

Els cossos de metges, de farmacèutics i de practicants titulars d’assistència pública domiciliària (APD) també s’hauran de jubilar als 65 anys, com els passa als professionals de l’Institut Català de la Salut (ICS), segons un projecte de llei aprovat pel Parlament de Catalunya.

Metges de Catalunya (MC) critica aquest text legislatiu que desenvolupa la Llei de l’Estatut Marc perquè permet a l’Administració reordenar les plantilles dels cossos de la sanitat local sense haver d’elaborar un pla previ d’ordenació dels recursos humans.

En l’article 37 del projecte de llei i en relació amb la possibilitat de perllongar l’activitat fins als 70 anys d’edat, s’especifica que la permanència en el servei actiu “haurà d’ésser autoritzada pel Departament competent en matèria de Funció Pública (...), en funció de les necessitats del sistema sanitari públic i articulades en el marc del Pla d’Ordenació de Recursos Humans que resulti afectat o instrument de gestió equivalent”.

Per al sindicat, aquest “instrument de gestió equivalent” és un artifici legal afegit al text original de l’Estatut Marc que només parla d’autoritzar la perllongació de l’activitat, “en funció de les necessitats de l’organització articulades en el marc dels plans d’ordenació de recursos humans”.

Precisament, la manca d’un pla de reordenació de la plantilla ha estat el motiu pel qual MC ha presentat un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la jubilació en bloc de més de 300 metges de l’ICS.

La Divisió de Funcionaris del sindicat demanarà a Funció Pública que respecti el dret del professional de jubilar-se voluntàriament als 70 anys i li proposarà un pla de jubilacions gradual perquè no es trunquin, d’un dia per l’altre, les expectatives econòmiques dels afectats. L’APD que vulgui presentar al·legacions a la jubilació anticipada s’ha de posar en contacte amb l’Assessoria Jurídica d’MC per iniciar els tràmits legals.

(Publicació en el DOGC de la llei)