El registre diari de jornada només afecta els MIR

Control horari

La revisió de l’Estatut dels Treballadors, per mitjà del reial decret llei 8/2019, de 8 de març, que afegeix un nou apartat a l’article 34 de la norma pel qual l’empresa ha de garantir el registre diari de jornada dels seus empleats, incloent l’horari d’inici i finalització del treball, no afecta el personal facultatiu, a excepció dels residents (MIR).
 
Així ho asseguren els serveis jurídics de Metges de Catalunya (MC), ja que el règim de jornada i descansos dels facultatius i facultatives, tant de l’Institut Català de la Salut (ICS) com de la xarxa sanitària concertada (SISCAT), es regula per l’Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut. D’aquesta manera, el col·lectiu mèdic no es veu afectat per l’obligatorietat de control horari que ha introduït el govern central a través de la modificació de l’Estatut dels Treballadors. 

No obstant això, els facultatius en període de formació per l’obtenció del títol d’especialista sí que hauran de ‘fitxar’ quan les empreses en què treballen com a personal laboral implantin sistemes de registre diari de jornada. El motiu és que el contracte dels MIR inclou unes característiques especials per la seva doble condició d’estudiants i treballadors. En aquest sentit, aspectes com la jornada laboral, les vacances o els permisos dels metges residents estan regulats per l'Estatut dels Treballadors i, per tant, tots els preceptes d’aquesta llei base són d’obligat compliment. 

D’altra banda, MC aclareix que la modificació de la norma no té cap incidència sobre el preu amb què s’abonen les hores de treball que superen la jornada ordinària perquè aquestes es regulen per l’article 35 de l’Estatut dels treballadors que no ha estat objecte de reforma.