Entren en vigor els nous permisos per facilitar la conciliació i la cura de familiars o convivents

Conciliació laboral i familiar dels treballadors

Els nous permisos per facilitar la conciliació i la cura de familiars o convivents entren en vigor aquest divendres, 30 de juny, després d’haver estat aprovats dimecres pel Consell de Ministres del govern espanyol i publicats al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Aquests estaven previstos en la Llei de Famílies dissenyada pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, però la seva tramitació va quedar interrompuda per l’avenç de les eleccions generals. 

Segons s’explica al BOE, aquests permisos eren una exigència d’una directiva europea que hauria d’haver-se tramitat abans de l’agost passat, per la qual cosa ja havien rebut una carta de la Comissió Europea i hi havia risc de multa. Així doncs, amb les modificacions previstes pel Reial Decret-Llei 5/2023, s’inclouen les següents modificacions o novetats en l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) en matèria de permisos i drets de conciliació, els quals afecten a tot el personal estatutari:

 • Permís de cura de cinc dies retribuïts per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari del cònjuge, la parella de fet o parents de fins al primer grau de consanguinitat o afinitat, així com de qualsevol persona que convisqui amb la persona treballadora, independentment de la localitat del fet. En el cas d’un familiar del segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de quatre dies. Anteriorment, els dies variaven en funció de la localitat del fet causant.
   
 • Permís parental de vuit setmanes, en aquest cas no retribuït*, que es podrà gaudir de forma contínua o discontínua, a temps complet o parcial, per a la cura del fill, filla o menor acollit fins que aquest compleixi vuit anys. (*Actualització: la Direcció General de Funció Pública ha reconegut aquest permís com a retribuït)
   
 • Permís de 15 dies naturals pel registre de parella de fet, un dret que s’equipara al que, fins ara, es concedia només en cas de matrimoni. 


En el cas del personal laboral, els canvis o novetats en l’Estatut dels Treballadors (ET) són els següents:

 • Permís de cura de cinc dies retribuïts per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari del cònjuge, la parella de fet o parents de fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, així com de qualsevol persona que convisqui amb la persona treballadora, independentment de la localitat del fet causant. Anteriorment, aquest era de dos dies i variava en funció de la localitat.
   
 • Permís “per causa de força major” distribuït per hores retribuïdes, que podrà assolir fins a quatre dies a l’any, quan la persona treballadora necessiti absentar-se per motius familiars urgents relacionats amb familiars o convivents, en cas de malaltia o accident, que facin indispensable la seva presència immediata.
   
 • Permís parental de vuit setmanes, en aquest cas no retribuït, que es podrà gaudir de forma contínua o discontínua, a temps complet o parcial, per a la cura del fill, filla o menor acollit fins que aquest compleixi vuit anys. 
   
 • Permís de 15 dies naturals pel registre de parella de fet, un dret que s’equipara al que, fins ara, es concedia només en cas de matrimoni. 
   
 • Reducció de jornada ampliada a aquelles persones que necessitin cuidar d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat i afinitat, inclòs el familiar consanguini del cònjuge o parella de fet. Aquest dret s’estén també a la cura de fills o persones a càrrec amb una discapacitat, que siguin menors de 26 anys i que tinguin càncer o una malaltia greu. 
   
 • Adaptació de jornada ampliada a treballadors i treballadores amb persones a càrrec quan acreditin deures de cura respecte als fills majors de 12 anys, el cònjuge o la parella de fet, familiars de consanguinitat fins al segon grau, així com d’altres persones dependents que siguin convivents i no es puguin valdre per si soles. 


Així mateix, s’especifica que amb aquestes noves normes, el tracte desfavorable dispensat a dones o homes per l’exercici dels seus drets de conciliació o corresponsabilitat de la vida familiar i laboral serà constitutiu de discriminació per raó de sexe.