FAQs sobre el permís parental de vuit setmanes: retribució, tramitació i denegació

Un pare amb la seva filla gaudint del permís parental

El 30 de juny de 2023 van entrar en vigor els nous permisos per facilitar la conciliació i la cura de familiars o convivents introduïts pel Reial Decret Llei 5/2023, entre els quals destaca un permís parental de fins a vuit setmanes –contínues o discontínues– per a la cura d’un fill, filla o menor acollit fins el moment en què aquest compleixi vuit anys.

Aquest pot gaudir-se a temps complet o en jornada a temps parcial i, segons va reconèixer la Direcció General de Funció Pública, es tracta d’un permís que serà retribuït, malgrat que la remuneració encara està pendent d’entrar en vigor. Atès que encara hi ha certs dubtes al voltant d’aquesta i d’altres qüestions sobre el permís, l’assessoria jurídica de Metges de Catalunya (MC) ha respost les preguntes més freqüents que arriben al sindicat.

Es pot demanar per dies? 
Tenim interposat i pendent de sentència un conflicte col·lectiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per resoldre aquesta qüestió a l’àmbit de la xarxa concertada. Pel que fa als treballadors de l’Institut Català de la Salut (ICS), l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) preveu que el permís sigui només per setmanes. 

Les setmanes poden estar seguides de vacances? 
Sí.

Seran retribuïdes les vuit setmanes?
La regulació definitiva encara està pendent, així que caldrà esperar a aquesta. Les notícies que s’han anat publicant durant els darrers mesos indiquen que, segurament, siguin retribuïdes quatre de les vuit setmanes, però això pot entrar en contradicció amb la directiva comunitària que crea aquest permís.

Durant el gaudiment del permís, es podria tenir dret a la part proporcional de les guàrdies? 
Quan el permís ja sigui retribuït, es pot reclamar la mitjana de les guàrdies com a altres permisos, suspensions de contractes i vacances. Mentrestant, no. 

Si per necessitats de l’edat algú ha de sol·licitar el permís abans de l’agost (suposadament a posteriori s’abonarà), podria reclamar després el seu abonament? 
Depèn de la norma que reguli aquesta retribució. Pot determinar que els efectes econòmics siguin retroactius i, per tant, preveure retribuir a la gent que ja el va gaudir sense retribució.   Si no ho determina així, i sempre depenen de la redacció de la norma que es faci, seria valorable una acció de reclamació de la retribució, ja que podria existir una discriminació.

Què passa amb les jornades parcials o reduccions de jornades? 
Res, tenen dret al mateix permís i a la mateixa durada d’aquest: vuit setmanes.

És un permís de vuit setmanes per cada fill menor de 8 anys? 
Sí.

És un permís de vuit setmanes anual? 
No, les vuit setmanes són en total, fins que el fill o filla compleixi vuit anys. 

És compatible amb altres permisos? 
Sí.

Poden denegar el permís argumentant que no està regulat? 
No.

Amb quina antelació s’ha de tramitar la sol·licitud del permís? 
L’article 48 bis de l’Estatut dels Treballadors (ET) estableix un mínim de 10 dies de preavís o el que estableixi el conveni. Actualment, el conveni no diu res. Quan existeix força major, el termini pot ser més petit, en virtut de la situació. En el cas dels treballadors de l’ICS, l’EBEP preveu 15 dies de preavís.

Quin ha de ser el temps de resposta per part de l’empresa?
La norma no ho regula, però ha de ser equilibrat amb el preavís i la finalitat del permís. Per tant, l’empresa hauria de respondre al més aviat possible dintre d’aquest termini de 10 dies.

L’empresa por retenir les peticions del permís per no tenir reglament d’actuació per part de les patronals? 
No, de cap manera es pot limitar l’exercici del dret per aquest motiu.

Quan es pot denegar el permís?  
El permís només es pot denegar de manera excepcional en cas que dues o més persones generin el dret per un mateix menor, i també en els supòsits que s’estableixin als convenis. Ara bé, aquests supòsits definits als convenis només seran els que alterin seriosament el correcte funcionament de l’empresa. En aquest cas, només es pot ajornar la concessió per un termini raonable –no definit a la norma–, de manera justificada i per escrit. En qualsevol cas, queda condicionat a que l’empresa ofereixi una alternativa de gaudiment igual de flexible. 

Per ara, al conveni SISCAT no es diu res sobre aquesta qüestió. Pel que fa a l’ICS, l’EBEP preveu que l’administració ocupadora pot determinar aquests supòsits directament.