La Generalitat publica els resultats definitius del personal funcionari admès i exclòs dels ajuts del FAS per al 2010

El Departament de Governació i Relacions Institucionals ha publicat els resultats definitius del personal admès i exclòs dels ajuts del Fons d’Acció Social (FAS) per al personal funcionari i interí d’administració i tècnic, i el personal laboral al servei de l’Administració de la Generalitat per a l’any 2010.

Els resultats es poden consultar a través del portal de l’empleat públic de la intranet de la Generalitat i en aquesta pàgina web de Governació. La llista definitiva també s’exposa a la seu de la Direcció General de la Funció Pública, a Barcelona (plaça de Catalunya, 20).

Segons la resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de 21 de març, les persones interessades poden interposar les reclamacions que considerin convenients per a la defensa dels seus interessos, en els terminis que s’indiquen a continuació (a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’esmentada resolució):

- Personal funcionari i interí: recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Funció Pública, en el termini d’un mes, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el jutjat, en el termini de dos mesos.

- Personal laboral: reclamació prèvia a la via laboral davant el secretari d’Administració i Funció Pública en el termini d’un mes.