La justícia confirma que les empreses sanitàries que gestionen recursos públics han d’informar sobre les retribucions dels seus directius

Hospital Plató de Barcelona

La sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs presentat per l’Hospital Plató de Barcelona contra la resolució de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) que, a instàncies de Metges de Catalunya (MC), demanava a l’empresa que oferís la informació referent a les retribucions del seus càrrecs directius durant els anys 2014, 2015 i 2016.

En la sentència, el tribunal clarifica diferents conceptes sobre l’obligatorietat de les entitats que es financen majoritàriament amb recursos públics d’informar de les retribucions percebudes pels seus càrrecs directius, segons la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Així, pel que fa a la consideració de personal directiu, els magistrats assenyalen que el factor determinant són les funcions associades al càrrec i no la denominació formal. És a dir, si les tasques que es duen a terme es poden associar a les arquetípiques capacitats directives (responsabilitat de gestió, autoritat per a la presa de decisions, direcció d’equips de persones, subordinació directa al màxim òrgan de govern, etc. ) és pertinent reclamar la informació sobre la retribució percebuda en nom de la transparència i el retiment de comptes que estableix la normativa vigent.

A més, en el cas de l’Hospital Plató, tot i que els membres del comitè de direcció no constin com a tals en els estatuts de l’entitat, ostenten càrrecs amb funcions assimilables i, en conseqüència, són objecte de reclamació per donar compliment al dret d’accés a la informació pública.

Pel que fa a l’existència d’un límit temporal per a la reclamació, que l’empresa situava en l’any 2015 donat que la llei de transparència es va elaborar l’any 2014 i va entrar en vigor l’any següent, el TSJC subratlla que la informació reclamable és tota aquella que obri en poder de l’Administració, sense fixar límits a l’origen temporal de les dades. D’aquesta manera, la informació sobre les retribucions dels directius de l’Hospital Plató demanada pel sindicat també abasta l’any 2014.