L’ICS publica la relació provisional de persones admeses i excloses de participar en la convocatòria P-2009

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha publicat la relació provisional de persones admeses i excloses de participar en la convocatòria P-2009, per cobrir places vacants de facultatiu especialista d’atenció primària de medicina de família, pediatria i odontoestomatologia, pel sistema de concurs oposició.

Les persones aspirants poden formular les reclamacions que considerin oportunes i esmenar els defectes que s’hagin produït exclusivament respecte a la sol·licitud, fins al proper 28 de setembre. També es poden presentar reclamacions contra la valoració efectuada sobre l’exempció de la prova de coneixements de llengua catalana.