MC adverteix de les “greus conseqüències” del nou decret que permet acomiadaments col·lectius en el sector públic

Metges de Catalunya (MC) tem una sagnia d’acomiadaments a la sanitat pública catalana, arran de l’entrada en vigor aquest dimecres d’un nou reial decret del govern espanyol que permet als ens, organismes i entitats públiques aplicar acomiadaments col·lectius entre el seu personal laboral, si estan en situació de dèficit o els seus pressupostos s’han reduït un 5% en l’exercici en curs o un 7% en els dos anteriors.

El sindicat critica l’“arbitrarietat” d’aquest nou reglament que regula els procediments d’acomiadament col·lectiu, de suspensió de contractes i de reducció de jornada, ja que els mateixos organismes públics en són “jutge i part”. D’una banda, elaboren i aproven els seus pressupostos i, de l’altra, a partir d’ara quedaran facultats per dur a terme expedients de regulació d’ocupació (ERO), en funció d’aquests comptes.

Per a MC, els efectes del nou decret sobre la sanitat pública catalana poden ser “molt greus”, atès que el sistema es nodreix en gran part d’empreses públiques i consorcis participats majoritàriament per la Generalitat i, en aquest sentit, augura un increment de la conflictivitat judicial.

El nou reglament, aprovat el 26 d’octubre passat en el Consell de Ministres, no afecta el personal funcionari de les administracions públiques, però si el personal laboral contractat i els assalariats de les empreses amb més del 50% del capital públic. No obstant això, el personal laboral fix que hagi adquirit aquesta condició a través d’un procediment selectiu tindrà “prioritat de permanència” als ens públics afectats pels acomiadaments col·lectius.

Justificacions
El decret fixa que les regulacions d’ocupació aplicables al sector públic podran justificar-se per causes econòmiques, quan es produeixi una situació d’“insuficiència pressupostària persistent per al finançament dels serveis públics”; tècniques, si es produeixen “canvis en l’àmbit dels mitjans o instruments de la prestació del servei públic” i organitzatives, quan s’alterin “els sistemes i mètodes de treball del personal”.

Igualment, els acomiadaments col·lectius es podran fer efectius quan “en l’exercici anterior l’Administració Pública en la qual s’integra el departament, òrgan, ens, organisme o entitat hagués presentat una situació de dèficit pressupostari” o bé quan “les transferències, aportacions patrimonials a l’òrgan, ens, organisme o entitat, o els seus crèdits, s’hagin minorat en un 5% en l’exercici corrent o en un 7% en els dos exercicis anteriors”.

La norma concreta que és tindrà en compte tant “les minoracions fetes en el pressupost inicial com, respecte de l’exercici en curs, les fetes en fase d’execució pressupostària”, és a dir, les retallades sobrevingudes imposades per la Comissió Europea.

El nou reglament també especifica com s’ha de desenvolupar l’ERO, en el qual l’autoritat laboral ja no jugarà un paper decisori, sinó que vigilarà el compliment de les normes i tindrà una funció conciliadora entre les parts. A més, detalla la documentació que han de lliurar els organismes públics per justificar els acomiadaments col·lectius i l’obligatorietat de presentar un pla de recol·locació externa que haurà d’elaborar el servei públic d’ocupació corresponent.