MC comparteix la preocupació dels col·legis mèdics i farmacèutics davant l’autorització de la prescripció infermera de medicaments

Una infermera amb una pacient

La Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat ha publicat recentment una resolució mitjançant la qual valida les noves guies per a la indicació, l’ús i l’autorització de dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica per part del personal infermer en casos d’hipertensió i diabetis, una decisió que no ha estat ben rebuda per tothom. Aquesta setmana, tant el Consell General de Col·legis de Metges (CGCOM) com el Consell General de Col·legis Farmacèutics han anunciat que presentaran un recurs d’alçada en contra d’aquesta resolució.

Ambdues organitzacions entenen que les noves guies de prescripció infermera poden provocar un “problema d’invasió de competències professionals”, les quals “la legislació no té atribuïdes en cap cas a la infermeria”, de manera que sempre hauria de ser un facultatiu qui dugui a terme aquesta tasca. Per això, els col·legis mèdics i farmacèutics busquen “garantir la màxima seguretat dels pacients, que és l’objectiu prioritari de la professió mèdica”, una preocupació que també comparteix Metges de Catalunya (MC).

D’altra banda, el Consell General de Col·legis Farmacèutics sosté que aquesta decisió suposa “un pas enrere” en l’impuls de la pràctica col·laborativa entre el personal mèdic, farmacèutic i infermer, la qual considera “molt necessària en l’atenció al pacient des d’un enfoc pluridisciplinari”.

En aquest sentit, MC es compromet a lluitar per discernir entre aquelles pràctiques que són pròpies del rol competencial de cada professió i aquelles que es consideren intrusives i que, per tant, posen en risc la seguretat clínica de la ciutadania. El sindicat en cap cas vol actuar en contra dels infermers i les infermeres, sinó que pretén defensar el paper de cada col·lectiu davant l’increment de l’intrusisme professional.