MC encoratja el personal de l’ICS a presentar al·legacions per les DPO de 2023 fixades fora de termini

Un metge rep un complement per DPO

Davant l’endarreriment produït per part de l’Institut Català de la Salut (ICS) en el lliurament de les propostes del complement retributiu vinculat a l’assoliment d’objectius (DPO) de cada professional per a l’any 2023, Metges de Catalunya (MC) encoratja a tot el personal facultatiu a presentar-ne al·legacions. 

Segons s’indica en el punt 4.2.2. de la Instrucció 01/2008, s’han de fixar anualment i “dins del darrer trimestre de l’any natural anterior” a la seva consecució, mitjançant la signatura d’una fitxa d’assignació d’objectius. Es tracta d’una normativa, però, que l’ICS no ha complert, afectant al funcionament de les plantilles facultatives. I és que aquest sistema de retribució s’entén com “un instrument de gestió, incentivació i motivació” que busca millorar l’organització dels centres, tant la individual com la col·lectiva, de manera que no disposar dels objectius amb la suficient antelació perjudica a tot el personal.

A més, els objectius s’han d’elaborar amb la participació dels interessats com un intent d’arribar al seu assoliment i, en cas de no ser així, també poden presentar-se al·legacions per aquest motiu. Així doncs, atès que no hi ha cap explicació a la demora en la fixació de les DPO d’enguany i, a més, els objectius en qüestió són “completament inassolibles” –per ells mateixos i pel retard en el seu lliurament–, les persones interessades poden reclamar l’abonament del 100% de l’import de la DPO, ja que per causes totalment alienes a la seva voluntat no han estat assolides en la forma que s’ha pretès. 

Procediment de la reclamació

Un cop rebuda la proposta de les DPO de 2023, en la mesura del possible, s’han de pactar els ítems individuals. A continuació, s’ha de signar la fitxa de les DPO indicant “veure escrit d'al·legacions”, en cas que se’n vulguin presentar. Així doncs, les persones interessades en fer-ho hauran d’emplenar aquest escrit amb les seves dades, signar-lo i enviar-lo a través de la valisa electrònica (eValisa) del portal ATRI

En cas que l’empresa respongui a l’al·legació, haureu de contactar amb l’Assessoria Jurídica de MC –enviant un correu electrònic a lex@metgesdecatalunya.cat– per a interposar un recurs en el termini d’un mes. 

Si, per contra, l’empresa no dona resposta, en el moment d’atorgament de l’assoliment de les DPO el 2024, si l’import no és del 100% haureu de posar-vos en contacte amb el servei jurídic del sindicat a través de la mateixa adreça de correu en el termini d’un mes per a presentar recurs contra l’assignació en base a les al·legacions presentades.