MC presenta les seves aportacions al Pla Nacional de Salut per reforçar el caràcter públic del sistema, millorar la planificació i empoderar els professionals

MC presenta emse

El Consell Executiu de Metges de Catalunya (MC), reunit en sessió extraordinària, ha aprovat aquest dimarts les esmenes que el sindicat ha presentat al document de bases del Pacte Nacional de Salut que 54 experts han elaborat entorn a set àmbits de treball: sistema de salut, professionals, governança, sostenibilitat, avaluació, recerca i innovació, i transformació digital. L’organització ha analitzat els 13 reptes i 67 accions proposades i ha introduït les seves correccions i observacions, aportant també cinc noves actuacions que considera “cabdals” per al futur de la sanitat pública catalana.

Les esmenes plantejades per l’òrgan de govern del sindicat majoritari dels professionals mèdics pivoten sobre tres eixos bàsics: 

  1. El reforç del caràcter públic del sistema nacional de salut a través de les entitats de prestació de serveis i avaluació de resultats per garantir la transparència, el retiment de comptes, la qualitat i el principi no lucratiu de l’assistència sanitària pública.
     
  2. La millora de la planificació dels recursos, assegurant sempre la correcta dotació pressupostària perquè les necessitats de present i futur del sistema (infraestructures, equipaments, professionals, etc.) es determinin a partir de dades objectives i evidències estadístiques, amb l’objectiu que els serveis de salut del conjunt del territori responguin a criteris d'accessibilitat, equitat, qualitat i seguretat clínica.
     
  3. L’empoderament des professionals, reforçant el seu lideratge i la seva participació efectiva, decisiva i vinculant en la presa de decisions. La sostenibilitat del sistema també passa perquè els professionals se sentin reconeguts i respectats en les seves funcions i competències, i perquè puguin harmonitzar la seva vida laboral i personal, assegurant una qualitat de treball que promogui el benestar físic i emocional.


D’altra banda, MC ha plantejat cinc noves accions orientades a les mateixes línies d’actuació.

>> Repte 6. Afavorir una governança robusta que incorpori la ciutadania i els professionals
 

Acció de MC: Racionalització de l'estructura gestora i els organigrames del sistema sanitari, unificant en una sola estructura el CatSalut i  l'ICS, passant a dependre tot directament del Departament de Salut. Simplificació de la gestió dels recursos humans fent que tots els professionals del sistema públic de salut, amb independència del model contractual, depenguin directament i única de l'administració pública.

>> Repte 8. Reordenar el sistema sanitari per millorar-hi l’accessibilitat i la qualitat de l’atenció
 

Acció de MC: Implantar un estudi de ràtios assistencials en totes les activitats clíniques de totes les categories professionals, garantint que els resultats de l’estudi s’implementen a tot el sistema sanitari. És indispensable vetllar per la qualitat assistencial, garantint que el temps que disposen els professionals per atendre la ciutadania sigui adequat i ajustat a l’estudi de ràtios. 

>> Repte 10. Enfortir el capital humà del sistema de salut
 

Acció de MC: Creació de les juntes facultatives o mèdiques com a elements integrants dels centres o regions, amb capacitat executiva sobre les decisions. Aquestes juntes, entre les seves atribucions, inclouran la tria de les direccions mèdiques o assistencials i el vistiplau en la tria de la resta de comandaments mèdics o assistencials.

Acció de MC: Establir els mecanismes necessaris per tal d'equiparar de forma progressiva les retribucions de tots els professionals que treballen al Sistema Nacional de Salut amb les retribucions dels professionals dels països europeus de l’entorn més proper.

>> Repte 12. Afavorir la transferència de valor generat per la recerca i la innovació
 

Acció de MC: Instaurar els mecanismes necessaris per finançar amb recursos públics i en temps no-assistencial, dins la jornada laboral, la formació, docència i recerca dels professionals, en contraposició amb el finançament privat o públic-privat.

Per al sindicat mèdic, amb aquestes aportacions el document de bases del Pacte Nacional de Salut esdevindria un "instrument vàlid i útil per construir un sistema públic de salut fort, equitatiu i universal, que tingui cura dels seus usuaris i professionals".

L’organització anima al col·lectiu mèdic a avaluar la proposta presentada pels experts i fer les aportacions que individualment es considerin oportunes abans que el proper dia 18 de febrer finalitzar el  procés participatiu obert al conjunt de la ciutadania.