MC reclamarà que els triennis incloguin el temps treballat en centres públics i privats

TSJM

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha dictaminat que tot el temps treballat en centres de salut de la Red Sanitaria Única de Utilización Pública de la Comunidad de Madrid ha de comptar a l’hora de reconèixer els triennis dels treballadors, amb independència de si es tracta de centres de titularitat pública o privada. Metges de Catalunya (MC) reclamarà que aquest mateix criteri s’apliqui als facultatius que presten serveis en el Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), ja sigui en centres de l’Institut Català de la Salut (ICS) o de la xarxa sanitària concertada.

La sentència del TSJM obre la porta a que, a partir d’ara, en els procediments desestimats es pugui presentar un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem perquè unifiqui la doctrina i fixi un criteri comú per a tots els sistemes sanitaris de l’Estat.

El personal facultatiu interessat a reclamar el reconeixement dels triennis treballats en centres públics i concertats ha de contactar amb el sindicat per mitjà del correu electrònic lex@metgesdecatalunya.cat. Els serveis jurídics de MC iniciaran el procediment amb l’objectiu que tota l’experiència laboral es vegi reconeguda a l'efecte de la meritació de triennis.