Nou preu de la quota de Mutual Mèdica per a l’exercici professional per compte propi

A partir de l’1 de gener de 2013 ha entrat en vigor la normativa que obliga les mútues de previsió social a oferir als seus afiliats (professionals col·legiats) unes prestacions per jubilació, invalidesa permanent, incapacitat temporal, maternitat, paternitat i risc de l’embaràs, viduïtats o orfandats, que s'equiparin a les que ofereix el sistema de la Seguretat Social per als treballadors per compte propi subscrits al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

Per fer front a aquestes obligacions, Mutual Mèdica ha incrementat el cost de la quota fins els 2.604,12 euros anuals, el que significa una quota mensual de 217 euros per a l’any 2013.

Aquesta serà la nova quota mensual que hauran d’abonar els metges que prestin serveis per compte propi i optin per la mutualitat com alternativa al RETA. En contraprestació, aquests professionals percebran prestacions superiors a les que fins ara els hi oferia Mutual Mèdica.

Amb tot, quan l’activitat exercida per compte propi comporta uns ingressos que en còmput anual no arriben a l'import del salari mínim interprofessional fixat pel govern (9.034,20 euros el 2013), no és obligatori cursar l'alta en el règim d’autònoms ni tampoc en la mutualitat. 

En definitiva, en l’exercici lliure de la professió mèdica, si els rendiments anuals superen l'import del salari mínim interprofessional, és obligatori cursar l'alta en el RETA o en la Mutual Mèdica. En cas d’optar per la mutualitat, l’increment de la quota a partir d’aquest any és un imperatiu legal associat a la millora de les prestacions futures de la pròpia Mutual.