Novetats en la relació de vacances, permisos i llicències dels treballadors de l'Institut Català de la Salut

Els treballadors de l'Institut Català de la Salut (ICS) podran recuperar aquest mateix any el segon dia d'assumptes personals (moscoso) dels tres que el govern espanyol va suprimir en el decret de mesures per reduir el dèficit públic de l’any 2012. La Llei de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, publicada al Boletín Oficial del Estado (BOE) del dimecres 17 de setembre, inclou la recuperació d'aquest dia, de manera que el total de jornades d'assumptes propis passa de 4 a 5 anuals. La Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat fixada per al 13 d’octubre establirà el termini a partir del qual es podrà gaudir d'aquest dia addicional de permís.

D'altra banda, la Mesa Sectorial de juliol va aprovar la modificació del règim de vacances de la plantilla de l'ICS per fer-lo convergir amb el nou decret sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat. A partir d'ara, si el permís de maternitat, paternitat o d'atenció de fills prematurs coincideix amb el període de vacances, la persona afectada les podrà gaudir igualment un cop acabat el permís, fins i tot més enllà de l'any natural. La mesura també afecta els casos de baixa per incapacitat temporal que impedeixin el gaudiment de les vacances durant l'any natural. En aquests supòsits, es podran gaudir en el moment de la reincorporació de la baixa, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del final de l'any sobre el que computen les vacances.