Permisos laborals per a la participació dels treballadors en les eleccions al Congrés i al Senat del 28-A

Les persones que treballin aquest diumenge 28 d’abril, dia de les eleccions generals al Congrés dels Diputats i al Senat, i vulguin anar a votar tenen dret a gaudir d’un permís retribuït i no recuperable per poder exercir el seu dret a vot, tal com estableix l’ordre TSF/63/2019, de 3 d’abril, del Departament de Treball. Així, les empreses han de concedir un permís de dues o quatre hores dins de la jornada laboral als treballadors que no gaudeixin en aquesta data del descans setmanal, d’acord amb el criteri següent:
 

     
      Jornada laboral coincident amb l’horari d’obertura
          dels col·legis electorals (de 9.00 a 20.00 hores)

 

     Permís retribuït i no ecuperable

                                          4 o més hores
 
                             4 hores
                       
                         Més de 2 hores i menys de 4 hores
 
                             2 hores

                                      Màxim de 2 hores
 
                     No hi ha permís


La determinació del moment en què es poden fer servir les hores concedides per a la votació és potestat de l’empresa. Aquesta podrà demanar als seus treballadors l’exhibició del justificant acreditatiu d’haver votat que expedeix la mateixa mesa electoral, per tal de poder abonar el salari del temps emprat per votar.

D’altra banda, les persones que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d’interventors i que no gaudeixin del descans setmanal el dia de les votacions tenen dret a un permís retribuït i no recuperable corresponent a la jornada completa. A més, disposaran d’un altre permís durant les cinc primeres hores de la jornada laboral del 29 d’abril, que es farà extensiu a totes les persones que sí que tinguin descans setmanal i acreditin ser membres de mesa o interventors.  

En el cas de les persones treballadores que siguin apoderades i que el 28 d’abril no gaudeixin del descans setmanal, tindran un permís retribuït i no recuperable durant la jornada completa.

Metges de Catalunya (MC) demana als afiliats que tinguin dificultats per anar a exercir el dret de sufragi o es topin amb la negativa de l’empresa a concedir el permís corresponent, que contactin amb el sindicat i, si s’escau, reclamin per escrit la negació de l’autorització.