Publicada la llista definitiva del personal de l’ICS admès i exclòs dels ajuts del Fons d’Acció Social corresponents a 2010

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha publicat la llista definitiva del personal estatutari i laboral admès i exclòs en la convocatòria dels ajuts del Fons d’Acció Social (FAS), corresponent a despeses o fets esdevinguts l’any 2010.

La llista, completa i certificada, es pot consultar en els llocs que s’indiquen en la resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) del 28 de febrer, en aquesta pàgina web o a la intranet de l’ICS.

Les persones interessades poden interposar les reclamacions que considerin oportunes en els terminis següents, a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució al DOGC:

- Personal estatutari: recurs potestatiu de reposició davant el director gerent de l’ICS, en el termini d’un mes, o directament recurs contenciós administratiu davant el jutjat, en el termini de dos mesos.

- Personal laboral: reclamació prèvia a la via jurisdiccional social, davant el director gerent de l’ICS, en el termini d’un mes.