Recomanacions per sol·licitar la qualificació com a accident de treball de la baixa mèdica per COVID-19

Metges de Catalunya (MC) recorda que el personal mèdic que hagi emmalaltit com a conseqüència del contagi del virus SARS-CoV-2, durant l’exercici de la seva professió i en qualsevol de les fases de l’epidèmia, pot sol·licitar la consideració de contingència professional derivada d’accident de treball, quan així ho acrediti el corresponent Servei de Prevenció i Riscos Laborals i Salut Laboral, tal com estableix el Reial decret llei de 19/2020 publicat al Boletín Oficial del Estado (BOE) el 26 de maig passat. 

Segons la darrera actualització del Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals, aquesta previsió s’aplicarà en els contagis produïts fins al mes posterior a finalització de l’estat d’alarma decretat pel govern espanyol. No obstant això, el sindicat recomana a tots els professionals afectats pel coronavirus que presentin la sol·licitud, encara que hagin contret la malaltia fora d’aquest període. 

En termes generals, poden tramitar la petició els professionals de la medicina que prestin serveis en centres sanitaris i sociosanitaris inscrits en el Registro general de centros, servicios y establecimientos sanitarios (REGCESS) del Ministeri de Sanitat. Aquests hauran de demanar prèviament l’informe del Servei de Prevenció de Riscos Laborals i Salut Laboral del seu centre que acrediti que s’han contagiat de la COVID-19 en l’exercici de la seva professió, per haver estat exposats a aquest risc específic. 

Després, els professionals s’hauran d’adreçar als serveis mèdics de la mútua d’accidents que els pertoqui per sol·licitar la qualificació com a accident de treball del seu procés d’incapacitat temporal (IT) i aportar la documentació requerida.

Si la mútua desatén la petició, en considerar que la baixa mèdica no es deriva d’accident de treball, les persones interessades podran sol·licitar una determinació de contingència al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). En el cas que aquest organisme també rebutgi la sol·licitud, els afectats podran interposar una demanda al jutjat social com a últim recurs.