Salut preveu la convocatòria de 12.000 places com a part del procés d’estabilització de les plantilles dels serveis públics

Reducció de la temporalitat

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha presentat a la Mesa General de la Funció Pública el pla per reduir els llocs de treball temporals a l’Administració catalana, segons preveu la Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. L’executiu ha fixat en 59.000 les places que s’oferiran a concurs, amb l’objectiu de passar del 35,5% d’ocupació temporal als serveis públics al 8% a finals de 2024.

Pel que fa a l’àmbit sanitari, la Secretaria d'Administració i Funció Pública ha situat en 12.000 el total de places que estabilitzarà l’Institut Català de la Salut (ICS). Cal recordar que segons el Pla d’Ordenació de Recursos Humans (PORH) de l’ICS, el 60% de la plantilla (formada per 51.908 empleats) té un contracte de tipus interí, eventual o de substitució.

Actualment, al voltant de 9.000 professionals de l’entitat pública de salut es troben immersos en diferents processos de selecció, pendents de resolució des de fa prop de quatre anys.

Concurs de mèrits i oposicions
El procés d’estabilització de places a l’ICS es desenvoluparà per dues vies -concurs de mèrits i concurs d’oposició- i afectarà els llocs de treball ocupats ininterrompudament durant un període mínim de tres anys, anteriors a data de 31 de desembre de 2020.

El concurs de mèrits es reservarà per a les places estructurals ocupades de manera interina (al voltant de 5.100) des d’abans de l’1 de gener del 2016. Sobre un barem de 100 punts, es valoraran els serveis prestats, estar en situació de servei actiu o assimilada, haver superat un procés selectiu anterior (sense plaça o exercici), els coneixements de català i l’acreditació de les competències digitals. Si queden places desertes s’incorporaran al concurs d’oposició.

2.500 places, aproximadament, es proveiran pel sistema de concurs d’oposició. En concret es tracta dels llocs de treball amb ocupació temporal o interina compresos entre l’1 de gener del 2016 i el 31 de desembre del 2017. S’organitzarà amb una fase de mèrits (valoració del 40%) i una fase d’oposició (valoració del 60%). Es realitzaran dos exercicis no eliminatoris, un prova tipus test i un cas pràctic, amb la mateixa valoració (50% cada exercici). En ambdós casos s’avaluaran especialment les competències i coneixements específics de la categoria professional a què s’opta.

Ambdós procediments són de lliure concurrència, és a dir, hi podrà participar qualsevol persona, estigui o no treballant a l’Administració.

Les places temporals restants (4.400) es proveiran per mitjà dels concursos d’oposició de les convocatòries ordinàries corresponents a les ofertes públiques aprovades per la Generalitat els anys 2019, 2020, 2021 i 2022.

Així, el Govern vol assolir en poc més de 24 mesos el repte de disminuir la temporalitat dels treballadors públics al 8%.