Campanya de MC per reclamar el complement d’atenció continuada en situacions de baixa, excedència, jornades parcials i reduïdes

CAC

Durant el primer trimestre de l’any, les empreses sanitàries de la xarxa concertada que regulen les seves relacions laborals pel conveni SISCAT, així com l'Hospital Sant Joan de Reus, amb conveni propi, han procedit al pagament del Complement d’Atenció Continuada (CAC). Els professionals que, per causa d’una situació de baixa, excedència o per realitzar una jornada parcial o reduïda, no han percebut el CAC perquè, a criteri de la seva empresa, no han realitzat el mínim d’hores de guàrdia exigible, tenen l’oportunitat de reclamar l’abonament d’aquesta retribució gràcies a la nova campanya jurídica de Metges de Catalunya (MC).

Fins ara, les empreses penalitzaven els facultatius que s’havien trobat en alguna d’aquestes situacions, ja que, si no arribaven a fer com a mínim el 75% de les 499 hores anuals obligatòries de guàrdia de presència física fixades per conveni, no abonaven el CAC o no ho feien en la quantitat adequada. Emparant-se en una sentència del Tribunal Suprem de juliol de 2019, el sindicat mèdic, a través del seu gabinet jurídic, demanarà que els facultatius que presten serveis a temps parcial o amb jornada reduïda, que han suspès el seu contracte de treball (baixa) o que han estat en situació d’excedència durant l’últim any, no es vegin discriminats a l’hora de meritar el complement. Així mateix, aquelles persones en situació de baixa o d’excedència que hagin percebut el CAC, però en quantia inferior a la que correspondria, també podran sol·licitar la seva percepció íntegra. 

Les causes que originen la reducció del nombre de guàrdies i per les quals es pot presentar la reclamació són les següents:

  • Prestació de serveis amb jornada a temps parcial
  • Reducció de jornada per raons de guarda legal de menor de dotze anys o de  persona amb discapacitat.
  • Reducció de jornada per cura directa de familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
  • Reducció de jornada per part de víctimes de violència de gènere.
  • Suspensió del contracte de treball per incapacitat temporal.
  • Suspensió del contracte de treball per naixement (maternitat i paternitat), adopció, guarda amb finalitat d’adopció o acolliment.
  • Suspensió del contracte per risc durant l’embaràs o durant la lactància.
  • Suspensió del contracte per part de víctimes de violència de gènere.
  • Excedència per cura de fill –per naturalesa o per adopció– i per raons de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment.
  • Excedència per cura de familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.


Així, l’organització reclamarà que l’exigència d’hores de guàrdia treballades en un any per tenir dret a percebre aquesta retribució sigui proporcional a la jornada efectiva de treball. En els casos de baixa o d’excedència, els serveis jurídics reclamaran l’import íntegre d’aquest complement, mentre que en els casos de prestació de serveis a temps parcial o amb reducció de jornada s’exigirà l’import proporcional al temps treballat respecte del que correspondria a la jornada completa.

D’altra banda, el sindicat recorda als facultatius que han marxat de l'empresa on treballaven i no se'ls ha inclòs el CAC en la quitança que també tenen dret a reclamar el seu pagament.

Els professionals interessats en interposar la reclamació jurídica han de contactar amb MC per mitjà del correu electrònic lex@metgesdecatalunya.cat que informarà de la documentació necessària i del procediment a seguir.