Campanya de reclamació del complement d’atenció continuada

Reclamació CAC 2020

Metges de Catalunya (MC) reactiva la campanya de reclamació del complement d’atenció continuada (CAC) a les empreses de la xarxa sanitària concertada per les guàrdies realitzades en l’any 2020. El personal facultatiu que no ha percebut la retribució perquè, segons l’empresa, no ha realitzat el mínim d’hores de guàrdia exigible degut a una situació de baixa laboral o excedència, o bé perquè la seva jornada és parcial o reduïda, pot reclamar jurídicament la remuneració fixada per conveni.

Fins ara, si els facultatius no realitzaven, com a mínim, el 75% de les 499 hores anuals obligatòries de guàrdia de presència física, encara que fos per motius justificats, les empreses ho penalitzaven deixant d’abonar el CAC o reduint la quantitat pagada. MC, emparant-se en una sentència del Tribunal Suprem de juliol de 2019, ofereix la possibilitat de reclamar la meritació del complement en els casos de professionals que presten serveis a temps parcial o amb jornada reduïda, que han suspès el seu contracte de treball (baixa) o que han estat en situació d’excedència durant l’últim any. Així mateix, aquelles persones en situació de baixa o d’excedència que hagin percebut el CAC però en quantia inferior a la que correspondria, també podran sol·licitar la seva percepció íntegra.

Les causes que originen la reducció del nombre de guàrdies i per les quals es pot presentar la reclamació són les següents:

  • Prestació de serveis amb jornada a temps parcial.
  • Reducció de jornada per raons de guarda legal de menor de dotze anys o de  persona amb discapacitat.
  • Reducció de jornada per cura directa de familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
  • Reducció de jornada per part de víctimes de violència de gènere.
  • Suspensió del contracte de treball per incapacitat temporal.
  • Suspensió del contracte de treball per naixement (maternitat i paternitat), adopció, guarda amb finalitat d’adopció o acolliment.
  • Suspensió del contracte per risc durant l’embaràs o durant la lactància.
  • Suspensió del contracte per part de víctimes de violència de gènere.
  • Excedència per cura de fill –per naturalesa o per adopció– i per raons de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment.
  • Excedència per cura de familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.


D’aquesta manera, els serveis jurídics de MC demanaran que l’exigència d’hores de guàrdia treballades en un any per tenir dret a percebre aquesta retribució sigui proporcional a la jornada efectiva de treball. En els casos de baixa o d’excedència es reclamarà l’import íntegre d’aquest complement, mentre que en els casos de prestació de serveis a temps parcial o amb reducció de jornada s’exigirà l’import proporcional al temps treballat respecte del que correspondria a la jornada completa.

Els facultatius que hagin marxat de l’empresa on treballaven també tenen dret a reclamar el CAC si en la quitança no s’ha inclòs la part proporcional del complement.

Els professionals interessats en interposar la reclamació jurídica han de contactar amb el sindicat per mitjà del correu electrònic lex@metgesdecatalunya.cat des del qual s’informarà sobre el procediment.