Demanda de la nòmina de vacances: què has de saber

Demanda nòmina de vacances

Després que el Tribunal Suprem hagi confirmat que la nòmina de vacances ha d’incloure, a més dels conceptes salarials habituals derivats de la jornada ordinària, altres conceptes que fins ara no eren considerats com fixes i periòdics, com poden ser el complement d’atenció continuada, les guàrdies i els plusos de dissabte, diumenges i festiu, Metges de Catalunya (MC) ha impulsat una campanya jurídica per reclamar les quantitats que es derivin d’aquests conceptes. A continuació, trobaràs la resposta als dubtes més freqüents sobre aquesta demanda.

Com es reclama?
MC és el sindicat sanitari que primer va reclamar jurídicament la percepció de la retribució normal o mitjana en el període de descans per vacances, en base a la legislació internacional i la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). La campanya de MC consisteix en la interposició de demandes de conflictes col·lectius, empresa per empresa, i reclamacions individuals per obtenir els imports no satisfets per les empreses de 2015 a 2019. Els judicis dels primers plets interposats tindran lloc aquest mes d’octubre. 

L’avantatge d’aquest tipus de reclamacions és que el càlcul de les quantitats és personalitzat segons els complements que percep i les guàrdies que realitza cada facultatiu. A més, el gabinet jurídic del sindicat, que s’encarrega de tot el procés, afegeix a la demanda els interessos de demora generats durant tot el període, i altres conceptes no inclosos en el conveni, tenint en compte les peculiaritats de cadascuna de les empreses a les quals es demanda.

Qui pot reclamar?
Tot el personal facultatiu dels centres concertats del SISCAT pot interposar la demanda a través de MC, inclosos els professionals en període de formació per a l’obtenció del títol d’especialista (MIR, FIR, BIR, QIR, etc.). L’única condició per poder presentar la reclamació és la realització regular i periòdica de jornades de guàrdia. Per interposar la reclamació a través de MC cal estar afiliat/da al sindicat.

Quins avantatges té presentar la demanda amb MC?
A més de la quantificació exacta i personalitzada del deute reclamat per cada facultatiu, si la demanda la gestiona el gabinet jurídic del sindicat, la negociació amb els centres serà directa. En cas que la gestió recaigui en el comitè d’empresa, s’ha de tenir en compte que es diluirà el control de la reclamació.

Fins quan es pot reclamar?
MC ha fixat el dia 30 de setembre com a data màxima per a la recepció de la documentació necessària per interposar la demanda. Les persones interessades s’han d’adreçar a lex@metgesdecatalunya.cat o trucar a les oficines del sindicat.