El conseller de Salut, Manel Balcells, signa la resolució que recull les mesures acordades amb MC per millorar l’atenció sanitària

Pancartes de la manifestació del 25 de gener

Metges de Catalunya (MC) reconeix la publicació de la resolució signada aquest dimecres pel conseller de Salut, Manel Balcells, per a la creació d’una taula de treball bilateral com l’inici de la concreció de les mesures que han d’activar les solucions als problemes vinculats al maltractament i la manca de reconeixement de la feina realitzada pels professionals facultatius a Catalunya.

El document, que està pendent de publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), inclou un annex amb els 15 punts –consensuats per l’organització i el Departament de Salut en la reunió de dimarts– del pla de treball de 2023. Aquests busquen millorar les condicions laborals, assistencials i retributives dels metges i metgesses per a retenir talent mèdic i posar fi a la crisi facultativa actual, així com transformar el model organitzatiu de l’assistència sanitària pública.

Així doncs, les mesures urgents d’aquest pla de treball que ha assolit MC són:

 • Millorar la capacitat de captació i retenció de personal facultatiu en el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).
 • Analitzar les càrregues de treball del personal mèdic i les àrees de millora per eliminar tasques burocràtiques i sense valor clínic de l’acte assistencial.
 • Analitzar la situació de les agendes dels facultatius i facultatives per a racionalitzar-les.
 • Analitzar i definir l’aplicació dels rols competencials professionals del personal facultatiu.
 • Definir les necessitats de personal que hi ha al sistema de salut públic, així com conèixer el nombre de professionals disponibles i la dotació necessària per a garantir la cartera de serveis, cobrint el dèficit de plantilla estructural allà on sigui necessari.
 • Analitzar les especialitats mèdiques deficitàries i definir accions concretes per abordar aquestes mancances. 
 • Fer un anàlisi per especialitats de les previsions de jubilació en els propers cinc o deu anys i plantejar propostes de reposició de personal per a cobrir vacants. 
 • Facilitar l’accés a la formació mèdica continuada acreditada a facultatius i facultatives. 
 • Promoure i incentivar la docència, recerca i innovació de metges i metgesses augmentant-ne les hores. 
 • Monitorar el desenvolupament del pla d’estabilització 2022 – 2025 de les entitats integrants del SISCAT per garantir la reducció de la temporalitat en el sistema al 8%.
 • Analitzar la regulació dels mòduls de doblament, escreixos i altres increments de la jornada ordinària. 
 • Regular les guàrdies presencials i els descansos preceptius vinculats a aquestes, assegurant la disponibilitat de professionals per donar resposta a les necessitats assistencials. 
 • Analitzar la regulació de les guàrdies de crida en el marc de l’atenció continuada, per formular propostes de millora. 
 • Estudiar i establir els mecanismes pels quals l’entitat proveïdora facilitarà els mitjans de transport per fer l’atenció domiciliària.
 • Abordar la planificació sanitària i establir mesures d’ordenació de serveis sanitaris que garanteixin l’equitat d’accés i promoguin, amb mesures específiques, l’ocupació de places de difícil cobertura al sistema públic de salut. 

Totes aquestes qüestions aniran acompanyades de partides pressupostàries, que també inclouran millores retributives per reconèixer el valor dels professionals facultatius que possibilitin la captació i retenció de talent, així com augments retributius que reconeguin el sobreesforç continu del personal mèdic. 

Amb tot, MC adverteix que aquestes reclamacions, que van permetre la desconvocatòria de les noves jornades de vaga previstes per als dies 1, 2 i 3 de febrer, s’han de portar a terme “en la major brevetat possible”. Per tant, en cas de no percebre avenços a curt termini en les reivindicacions del sindicat, aquest insisteix en que “es posarà fi a la treva que hem donat al Departament de Salut i reprendrem les mobilitzacions i accions que creiem pertinents”.