Fas guàrdies? Tens dret a cobrar-ne una part en la nòmina de vacances. Reclama-ho amb MC!

Demanda guàrdies vacances ICS

Una reclamació jurídica iniciada per Metges de Catalunya (MC) l’any 2016 va possibilitar que el personal facultatiu de la xarxa sanitària concertada percebés en la nòmina de vacances l’import mitjà de les guàrdies realitzades els mesos anteriors, ja que es tracta d’un concepte salarial que forma part del seu sou fix i periòdic. Aquest dret, però, no es limita als professionals mèdics del sector concertat, sinó que també és exigible per als facultatius de l’Institut Català de Salut (ICS). Per aquest motiu, el sindicat facilita la seva reclamació als metges adjunts de l’empresa pública.

De manera individual i gestionant tots els tràmits necessaris -inclosos els càlculs de quantitats degudes- els serveis jurídics de MC exigiran que els facultatius de l’ICS, tant dels hospitals com dels centres d’atenció primària, mantinguin el mateix nivell retributiu durant tot l’any, tal com assenyala la legislació europea.

En concret, la demanda requerirà l’abonament de la part proporcional dels imports que en la nòmina apareixen de manera habitual sota l’epígraf "atenció continuada", així com de la resta de complements que formen part de la retribució ordinària dels professionals de l’ICS.

El sindicat reclamarà les quantitats acumulades dels últims cinc anys (2016-2020). Segons els primers càlculs, la quantitat mitjana a percebre per aquest període és de 9.000 euros per facultatiu.

Les persones interessades a presentar la reclamació s’han de posar en contacte amb l’organització a través del correu electrònic demandavacancesics@metgesdecatalunya.cat, abans del 31 de gener de 2022, per facilitar al sindicat tota la documentació necessària.

Reclamacions obertes
El personal facultatiu de l’ICS que l’any passat ja va interposar la demanda per sol·licitar el prorrateig de les guàrdies en la retribució de les vacances no cal que torni a fer la reclamació. Mentre estigui pendent la celebració del judici, el sindicat sol·licitarà als demandants la documentació requerida per afegir a la mateixa demanda totes les quantitats acumulades.